527/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 17 och 20 §, sådana de lyder i lag 506/1998, och

ändras 11 § 4 mom., 14 § 3 mom., 16 och 18 §, 20 a § 1 och 3 mom., 21 § 1 och 4 mom., 22 §, rubriken för 26 §, 26 § 1 och 3 mom. samt 28 §,

sådana de lyder, 11 § 4 mom. i lag 1026/1999, 14 § 3 mom. och 20 a § 1 och 3 mom. i lag 1131/2005, 16 och 18 §, 21 § 1 och 4 mom., rubriken för 26 § samt 28 § i nämnda lag 506/1998, 22 § i sistnämnda lag och i lagarna 1348/1999, 912/2001 och 1069/2003 samt 26 § 1 och 3 mom. i lag 245/2008, som följer:

11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Skatteförvaltningen kan förlänga tidsfristen för meddelandet. Har anmälan inte gjorts inom föreskriven tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det föregående året iakttas i beskattningen, dock minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt lagen.

14 §
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Kraftverkets ägare ska lägga fram en utredning om kraftverkets nominella effekt. Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt om när och hur de ska lämnas.

16 §
Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska på uppmaning lämna Skatteförvaltningen de uppgifter och utredningar som kan behövas för verkställande av fastighetsbeskattningen eller för ändringssökande. I fråga om den skattskyldiges skyldighet att lämna uppgifter för verkställande av beskattningen gäller i tillämpliga delar vad som i 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) bestäms om den skattskyldiges deklarationsskyldighet.

18 §
Skatteförvaltningens rätt att få uppgifter samt att utföra granskning

I fråga om Skatteförvaltningens rätt att för verkställande av fastighetsbeskattningen få uppgifter av utomstående och myndigheter samt i fråga om rätten att granska dem gäller i tillämpliga delar vad som i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes och myndigheters skyldighet att lämna uppgifter.

20 a §
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a eller 12 b § utreder samtidigt årligen de byggplatser som avses i 12 a eller 12 b § och meddelar dem samt andra behövliga uppgifter och handlingar till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattningen och för ändringssökande.


Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt om när och hur de ska lämnas.

21 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av den skattskyldige meddela förhandsavgörande som gäller fastighetsskatt.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

22 §
Verkställande av beskattning

Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen.

Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs vid den tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.

Fastighetsbeskattningen kan verkställas på grundval av de uppgifter som finns i Skatteförvaltningen register och som erhållits av den skattskyldige utan att höra den skattskyldige. I övrigt gäller i fråga om hörande och motivering i tillämpliga delar vad som bestäms om detta i lagen om beskattningsförfarande.

26 §
Sökande av ändring i Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag eller den som är ansvarig för betalningen av skatten liksom även Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt eller den kommun där fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i skatterättelsenämndens beslut hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre invididuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda grunder inte tillämpas, ska besvären lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol.


Ändring i ett förhandsavgörande enligt 21 § söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i ett förhandsavgörande hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre av makarna hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda grunder inte tillämpas, ska besvären lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och den kommun där fastigheten är belägen. Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och kommunen beräknas tidsfristen från det att beslutet fattades.


28 §
Skatteuppbörd

Uppbörd, indrivning och återbäring av fastighetsskatt verkställs enligt bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller enligt vad som bestäms med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.