504/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 44 § 4 mom., 57 §, 64 § 1 mom., 71 § 2 mom., 73 §, 75 § 2 mom., 76 § 1 mom. 5 punkten, 93 § 2 mom., 116 a § 1 mom. samt 122 § 3 och 4 mom.,

av dem 44 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1565/1995, 57 § sådan den lyder i lag 1141/2007, den finska språkdräkten i 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 896/2001, 76 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1549/1995, 116 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 229/1999 samt 122 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 945/1998, som följer:

44 §
Inkomst av renskötsel och dess beräknande

Efter att ha hört Skatteförvaltningen fastställer statsrådet varje år senast den 10 december de intäktsgrunder som avses i 2 mom. Renbeteslagsföreningen ska senast den 31 oktober för statsrådet lägga fram ett förslag till intäktsgrunder för renskötseln.

57 §
Donationsavdrag

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet från sin inkomst dra av

1) en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa,

2) en penningdonation på minst 850 euro och högst 50 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en av Skatteförvaltningen angiven förening eller stiftelse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i anknytning till dessa, vars egentliga uppgift är att understödja vetenskap eller konst eller bevara kulturarvet i Finland.

Ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda av Skatteförvaltningen angivna aktörer ska årligen till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om de avdragsgilla donationer som de mottagit, vem som gjort donationerna och för vilket ändamål donationen använts. Dessutom ska verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senast avslutade verksamhetsåret lämnas till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna ska lämnas.

64 §
Naturaförmåner

Naturaförmåner som erhållits av arbetsgivaren är skattepliktig förvärvsinkomst för den skattskyldige och ska uppskattas till gängse värde. Skatteförvaltningen bestämmer årligen beräkningsgrunderna för det gängse värdet.


71 §
Skattefria resekostnadsersättningar

I branscher där arbetstagaren ofta måste byta arbetsställe på grund av att det för branschen typiska arbetet är kortvarigt anses av resekostnadsersättningarna för de dagliga resorna mellan bostaden och det särskilda arbetsstället endast kostnadsersättningen för själva resan vara skattefri inkomst, i det fall att den skattskyldige inte har någon egentlig arbetsplats. Om arbetstagaren dock inte har tillfälle att utnyttja av arbetsgivaren ordnad arbetsplatsbespisning på ett särskilt arbetsställe eller i dess omedelbara närhet, anses det dessutom att också en måltidsersättning som ingår i resekostnadsersättningarna för dagliga resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe ska vara skattefri. Skatteförvaltningen bestämmer årligen beloppet av den skattefria måltidsersättningen.


73 §
Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar

Skatteförvaltningen meddelar årligen på förhand närmare föreskrifter om grunderna för och beloppen av skattefria ersättningar för resekostnader, efter att ha gett kostnadsersättningsdelegationen tillfälle att bli hörd. Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utgående från de resekostnadsbelopp som statens arbetsmarknadsverk räknat ut fastställer Skatteförvaltningen beloppen av skattefria dagtraktamenten och målstidsersättningar som arbetsgivaren betalar för arbetsresor. När inrikesdagtraktamenten fastställs ska en 15 procents andel för inbesparade levnadskostnader dras av från summan. Det på så sätt uträknade beloppet ska dras av från de sammanlagda resekostnaderna också när utrikesdagtraktamenten fastställs. Skatteförvaltningen fastställer, i överensstämmelse med de maximikilometerersättningar som statens arbetsmarknadsverk har räknat ut, den skattefria kilometerersättning som betalas till en skattskyldig för arbetsresor som han eller hon har företagit med fordon som han eller hon äger eller besitter.

75 §
Skattefria ersättningar till personer som erhåller sjöarbetsinkomst

Skatteförvaltningen meddelar årligen närmare föreskrifter om grunderna för och beloppen av skattefria resekostnadsersättningar i fråga om personer som erhåller sjöarbetsinkomst.

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


5) den skattskyldiges och hans eller hennes familjemedlemmars flytt- och resekostnader som beror på annat än i 1―3 punkten avsett arbete utomlands och som arbetsgivaren betalar samt sådan sedvanlig privat tjänstepersonal och utbildning för barn som arbetsgivaren bekostar där under tiden för arbetet utomlands, samt den del av bostadsförmånen som överstiger förmånens skäliga värde; Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om värdet på en bostadsförmån som erhållits utomlands.


93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Anses något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel som billigaste fortskaffningsmedel enligt 1 mom., ska man när avdraget räknas ut beakta den skäliga kostnadsökning som användningen av fortskaffningsmedlet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen medför. Skatteförvaltningen meddelar årligen närmare föreskrifter om beräkningsgrunderna för avdraget.


116 a §
Periodisering av idrottsinkomst

Som en idrottsutövares inkomst under skatteåret betraktas inte den del av den inkomst (idrottsinkomst) han eller hon haft direkt med anledning av idrottsutövandet som enligt villkoren i 116 b och 116 c § har betalts till en sådan riksomfattande träningsfond eller idrottsutövarfond som finns i anslutning till en av finansministeriet utsedd stiftelse och som för varje idrottsutövare årligen ska tillställa Skatteförvaltningen de för beskattningen behövliga uppgifterna. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska uppges.


122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan Skatteförvaltningen av särskilda skäl på ansökan bevilja rätt att dra av förlust när det är påkallat med hänsyn till samfundets eller sammanslutningens fortsatta verksamhet.

Aktiebolag och andelslag får dock dra av förlust med stöd av tillstånd som avses i 3 mom. endast till den del som samfundets inkomst under skatteåret före förlustavdrag överskrider beloppet av det koncernbidrag som samfundet erhållit och som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986). Skatteförvaltningen kan på de grunder som avses i 3 mom. bevilja tillstånd att dra av hela förlusten, om de i 3 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsedda villkoren för att ge koncernbidrag har uppfyllts redan före ägarbytet enligt 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.