485/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 17 § 1 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 428/2004, samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder i lag 601/2001 och i nämnda lag 428/2004, en ny 13 punkt som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


12) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör sådana tjänstemän i andra medlemsstater i Europeiska unionen som avses i artiklarna 20, 21 och 23 i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar och som verkar på Finlands territorium, då deras verksamhet baserar sig på förföljande, övervakning eller hemliga utredningar som avses i nämnda artiklar,

13) överföring till eller från Finland och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör sådana tjänstemän från Europeiska unionens medlemsstater som är verksamma på finskt territorium och som avses i rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008
FvUB 2/2010
RSv 27/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.