479/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 juli 2005 om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 7 § 3 mom. 4 punkten och 31 § 2 mom.,

ändras 1 och 2 §, 9 § 3 mom. 6 punkten, 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 22 § 1 mom. 19 punkten, 23 § 3 punkten, 28 § 1 mom. 17 punkten, 32 § 3 mom. och 37 § samt

fogas till 9 § 3 mom. nya 7 och 8 punkter, till 23 § en ny 4 punkt, till 28 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 980/2007, en ny 18 punkt och till lagen en ny 39 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vid behandlingen av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet iakttas personuppgiftslagen (523/1999) eller vad som bestäms någon annanstans i lag, om inte annat föreskrivs i denna lag.

I värnpliktslagen (1438/2007) föreskrivs om värnpliktsregistret, i sjöräddningslagen (1145/2001) om sjöräddningsregistret, i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) om utlänningsregistret och i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003), nedan polisväsendets personuppgiftslag, om polisens informationssystem. Bestämmelser om handlingars offentlighet och om begränsningar av rätten att få uppgifter samt om tystnadsplikt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005). Bestämmelser om behandling av arbetstagares personuppgifter finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Bestämmelser om gränskontroll och om in- och utresekontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer, nedan kodexen om Schengengränserna.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) informationssystemet för förvaltningsärenden det informationssystem för förvaltningsärenden som avses i 3 § i polisväsendets personuppgiftslag,

2) förvaltningsenhet en sådan enhet vid gränsbevakningsväsendet som avses i 3 § 1 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning,

3) informationssystemet för polisärenden det informationssystem för polisärenden som avses i 2 § i polisväsendets personuppgiftslag,

4) polisens informationssystem polisens informationssystem som avses i 2 kap. i polisväsendets personuppgiftslag,

5) upprätthållande av gränssäkerheten åtgärder som vidtas i hemlandet och utomlands för att förhindra brott mot bestämmelserna om passerande av riksgränsen och den yttre gränsen, avvärja hot mot den allmänna ordningen och säkerheten i persontrafiken över gränserna, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och garantera säkerheten vid passerande av gränsen.

9 §
Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

I registret får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:


6) för att tider för frihetsberövande ska kunna följas och övervakas samt säkerheten vid förvaring tryggas och för att efterlevnaden av bestämmelserna om tagande i förvar av en utlänning ska kunna övervakas, behövliga uppgifter om tagandet i förvar av utlänningen med stöd av utlänningslagen (301/2004) (uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar),

7) sådana uppgifter om genomförande av in- och utresekontroller som behövs för utförande och registrering av uppdrag som gäller in- och utresekontroll (uppgifter om in- och utresekontroller),

8) uppgifter enligt bilaga II i kodexen om Schengengränserna som ska registreras vid gränsövergångsställena (uppgifter som nämns i bilaga II i kodexen om Schengengränserna), om de inte införs i något annat register.

12 §
Säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret kan innehålla uppgifter som måste behandlas för att de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), nedan lagen om sjöfartsskydd, ska kunna utföras.


13 §
Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag samt av gränsbevakningsmän i uppdrag som gäller lägesuppföljning och riskanalys.


22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få nödvändiga uppgifter enligt följande:


19) för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, ur det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands fritidsbåtsregister behövliga uppgifter om båtar och ägare och innehavare av båtar,


23 §
Registrering av uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form i gränsbevakningsväsendets personregister registrera uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet:


3) myndigheter inom utrikesförvaltningen,

4) arbets- och näringsministeriet.

28 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form till


17) en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten som orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet,

18) en hälsovårdsmyndighet för förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan.


32 §
Utplåning av uppgifter ur registret för tillstånds- och övervakningsärenden samt ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Uppgifter om övervakning av sjötrafiken och den ekonomiska zonen, uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen, uppgifter om in- och utresekontroller samt uppgifter som nämns i bilaga II i kodexen om Schengengränserna ska utplånas då fem år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Av personuppgifter i gränstrafiken ska uppgifter om påförande av påföljdsavgift utplånas då tio år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret. I övrigt föreskrivs om utplåning av personuppgifter i gränstrafiken i 20 §. Uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar ska utplånas då fem år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades.

37 §
Arkivering av uppgifter

De uppgifter som utplånas ur register får arkiveras till behövliga delar, om inte något annat föreskrivs eller det bestäms något annat om tillfälliga personregister. Bestämmelser om arkivväsendets uppgifter och om handlingar som ska arkiveras finns i arkivlagen (831/1994).

39 a §
Utlämnande av uppgifter och underrättelseuppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater

Utöver bestämmelserna i denna lag föreskrivs om utlämnande av uppgifter och underrättelseuppgifter till myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpade myndigheterna i Europeiska unionens medlemstater och om tillämpning av rambeslutet (26/2009).


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008
FvUB 2/2010
RSv 27/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.