476/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut,

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården (767/2006) 1 §, 3 § 1 mom. samt 5 och 6 § som följer:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de undersökningar, de åtgärder och den vård samt den till vården omedelbart anslutna medicinska rehabilitering som hör till den högspecialiserade sjukvården på grund av vissa sjukdomars sällsynthet, den specialiserade sjukvårdens krävande natur eller de särskilda krav som den specialiserade sjukvården ställer samt om de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården till vilka dessa centraliseras.

3 §
Allmänna principer för centralisering av den högspecialiserade sjukvården

De undersökningar, de åtgärder och den vård som hör till den högspecialiserade sjukvården centraliseras antingen regionalt till fem universitetssjukhus eller motsvarande verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården eller på riksnivå till färre än fem universitetssjukhus eller motsvarande verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Den högspecialiserade sjukvård som centraliseras på riksnivå omfattar sådana funktioner som är sällsynta och kräver högklassigt medicinskt kunnande, högklassiga instrument eller särskilt krävande multiprofessionell vård och omedelbart till vården ansluten medicinsk rehabilitering.


5 §
Högspecialiserad sjukvård som ska centraliseras på riksnivå

Den högspecialiserade sjukvård som ska centraliseras på riksnivå centraliseras som följer:

1) Helsingfors-regionens universitetscentralsjukhus:

allogena transplantationer av benmärgsstamceller,

annan vård av malign melanom i ögat än avlägsnande av ögat,

behandling av reumatiska sjukdomar som innefattar övervägning av organtransplantation,

bypassoperationer av hjärnartärer,

epikeratofacialoperationer,

planering av helhetsbetonad vård samt operativ vård av patienter med harläpp och kluven gom,

invasiv diagnostik och kirurgisk vård av epilepsi,

konsultationstjänster vid särskilt svåra systemiska reumatiska sjukdomar,

krävande invasiv fosterundersökning och vård av foster,

krävande operationsvård av bendysplasi (diastrofisk tillväxtstörning, akondroplasi),

krävande reumaortopedisk vård vid barnpatienter,

multiprofessionell särskilt krävande vård i kombination med särskilt krävande till vården omedelbart hänförd medicinsk rehabilitering vid vuxna (över 16 år gamla) juvenilreumatismpatienter,

operativ vård av antikroppspositiva (F-VIII) hemofilipatienter,

operativ vård av glaukom hos barn,

operativ vård av skolios,

primär behandling av mycket svåra brännskador,

primär operativ vård av kraniofacial deformitet,

primär vård av bencancer,

psykiatrisk och endokrinologisk undersökning av transsexuella personer och påbörjande av vård samt könskorrigerande kirurgi med undantag för borttagning av livmodern och ovarierna,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade,

transplantationer av njure, bukspottskörtel, lever, hjärta och lungor,

vård av gallgångsatresi hos barn,

vård av retinoblastom,

öppen hjärtkirurgi för spädbarn och annan krävande hjärtkirurgi för barn

2) Tammerfors universitetssjukhus:

multiprofessionell särskilt krävande vård i kombination med särskilt krävande till vården omedelbart hänförd medicinsk rehabilitering vid vuxna (över 16 år gamla) juvenilreumatismpatienter,

operativ vård av skolios,

primär vård av bencancer,

psykiatrisk och endokrinologisk undersökning och vård av transsexuella personer,

psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade

3) Åbo universitetscentralsjukhus:

allogena transplantationer av benmärgsstamceller,

krävande reumaortopedisk vård vid barnpatienter,

primär vård av bencancer,

syrevård med övertryck och därtill direkt ansluten kirurgi

4) Uleåborgs universitetssjukhus:

planering av helhetsbetonad vård samt operativ vård av patienter med harläpp och kluven gom med undantag av primär operativ vård av harläpp,

krävande invasiv fosterundersökning och vård av foster,

operativ vård av glaukom hos barn,

operativ vård av skolios,

primär operativ vård av kraniofacial deformitet,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade,

5) Kuopio universitetssjukhus:

invasiv diagostik och kirurgisk vård av epilepsi,

primär behandling av mycket svåra brännskador,

primär vård av bencancer

6) Gamla Vasa sjukhus:

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade,

7) Statens sinnessjukhus Niuvanniemi:

psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga,

rättspsykiatriska specialundersökningar, sinnesundersökningar medräknade.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. koncentreras protesoperationer i handleder, proksimaala interfalangealleder och revisionprotesoperationer i armleder vid vuxna ledergångsreumatismpatienter samt särskilt svåra protesoperationer i höftleder och knäleder vid vuxna juvenilreumatispatienter till Helsingfors, Tammerfors, Uleåborgs och Åbo universitetssjukhus.

Operativ vård av skolios, operativ vård av antikroppspositiva (F-VIII) hemofilipatienter, samt rehabilitering av patienter med ryggmärgsskador i det akuta skedet koncentreras till en sådan privat verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som har tillräckligt varaktiga på vetenskaplig forskning grundade kvalitetsbevis för att bedriva verksamheten i fråga.

6 §
Uppföljning

Specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt skall årligen före utgången av juni tillsammans tillställa social- och hälsovårdsministeriet den förteckning som avses i 4 §. Sjukvårsdistrikter med universitetssjukhus ska tillsammans följa upp att de centraliseringsåtgärder som avses i 5 § genomförs och att det ges en redogörelse om verkställigheten av förordningen årligen före utgången av juni.


Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.