432/2010

Given i Helsingfors den 21 maj 2010

Lag om ändring av 153 och 158 a § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 153 § 3 och 4 mom. och 158 a §, sådana de lyder i lag 360/2007, som följer:

153 §
Kapitlets tillämpningsområde

Kapitlet tillämpas på en unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i Finland och på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till honom eller henne.

Kapitlet tillämpas på en finsk medborgares familjemedlemmar, om han eller hon utnyttjat sin rätt att röra sig fritt enligt direktivet om fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat och familjemedlemmarna i fråga följer med honom eller henne till Finland eller ansluter sig till honom eller henne.

158 a §
Uppehållsrätt för längre tid än tre månader

Varje unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i Finland under längre tid än tre månader, om han eller hon

1) bedriver ekonomisk verksamhet i egenskap av anställd eller egenföretagare,

2) har tillräckliga tillgångar och vid behov sjukförsäkring för egen och sina familjemedlemmars räkning så att de inte blir en belastning för Finlands socialvårdssystem under vistelsen genom att upprepat ty sig till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner eller på annat motsvarande sätt,

3) är inskriven vid en erkänd läroanstalt i Finland med huvudsyftet att bedriva studier och har tillräckliga tillgångar och vid behov sjukförsäkring för egen och sina familjemedlemmars räkning så att de inte blir en belastning för Finlands socialvårdssystem under vistelsen genom att upprepat ty sig till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner eller på annat motsvarande sätt, eller

4) är familjemedlem till en unionsmedborgare som uppfyller kraven i 1, 2 eller 3 punkten.

Också de familjemedlemmar till en unionsmedborgare som inte själva är unionsmedborgare har uppehållsrätt enligt 1 mom., om unionsmedborgaren uppfyller kraven i 1, 2 eller 3 punkten i nämnda moment.

En nordisk medborgares familjemedlem har uppehållsrätt trots att hans eller hennes försörjning inte är tryggad.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 77/2009
FvUB 4/2010
RSv 67/2010

Helsingfors den 21 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.