423/2010

Given i Helsingfors den 12 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 december 2009 om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1169/2009) 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och bilagans rubrik samt

fogas till bilagan en ny 6 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om användningen av de radiofrekvenser (frekvensplan) som används för sådan koncessionsberoende televerksamhet som avses i 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003), för utövande av sådan koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) och för produktutveckling, testning och undervisning på dessa frekvensområden.


2 §
Televisionsnät

På frekvensområdet 470 – 790 MHz används sex kanalknippen gemensamt i den riksomfattande och regionala televisionsverksamheten. Av kanalknippena är ett kanalknippe i första hand reserverat för skötseln av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och för förmedling av programutbudet enligt den koncession som beviljats Rundradion Ab. För regional televisionsverksamhet i regionerna Vasa och Seinäjoki finns ett kanalknippe tillgängligt i vardera regionen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2010

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Bilaga

Begränsningar i användningen av de frekvensområden som fastställts för koncessionsberoende televerksamhet och koncessionsberoende radio- och televisionsverksamhet


6 Produktutveckling, testning och undervisning på frekvenser för koncessionsberoende televisionsverksamhet

På följande geografiska områden H och I finns det begränsningar för koncessionsberoende televisionsverksamhet:

Område H: Den cirkel vars mittpunkt är 24E5522/60N0950 (KKJ) och radie 10 km. Begränsningarna gäller följande kommundelar: Esbo och Helsingfors

Område I: Den cirkel vars mittpunkt är 22E2010/602650 (KKJ) och radie 9 km. Begränsningarna gäller följande kommundelar: S:t Karins, Lundo, Väståboland, Reso, Rusko och Åbo.

Inom område H får inte den koncessionsbundna televisionsverksamheten på kanalerna 22, 23 och 41 föranleda större fältstyrka än 56 dBμV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 22, 23 och 41 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBμV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Inom område I får inte den koncessionsbundna televisionsverksamheten på kanalerna 38 och 48 föranleda större fältstyrka än 56 dBμV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 38 och 48 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBμV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.