391/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) en ny 35 a § som följer:

35 a §
Domstolens anmälningsskyldighet

Högsta domstolen och hovrätten ska utan dröjsmål sända registermyndigheten kopior av sina avgöranden i besvärsärenden som gäller företagsinteckning. Hovrätten ska också uppge om dess avgörande har överklagats.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom registrering av uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.