387/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 55 § 3 mom., sådant det lyder i lag 300/2006, som följer:

55 §
Djurhållningsförbud

Om någon har meddelats djurhållningsförbud, ska domstolen göra anmälan om avgörandet till Livsmedelssäkerhetsverket. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till Livsmedelssäkerhetsverket. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.