378/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 106 §, sådan den lyder i lag 989/1992, som följer:

106 §
Anmälan om avgöranden som gäller trafikbrott

Den myndighet som ansvarar för fordonstrafikregistret ska underrättas om straff eller körförbud som meddelats för trafikbrott vid framförande av motordrivet fordon. Polisen ska dessutom underrätta den registeransvarige om temporära körförbud som polisen utfärdat samt om återlämnande av körkort när ett körförbud eller ett temporärt körförbud har upphört.

Justitieförvaltningsmyndigheterna ska registrera uppgifter som avses i 1 mom. i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 106 § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.