373/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Domstolarnas skyldighet att tillkännage avgöranden i brottmål

Domstolarna ska tillkännage sina avgöranden där åtalet förkastats genom att föra in uppgifterna om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för uppdatering av förundersökningsmyndigheternas informationssystem.

Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då uppgifter om avgöranden ska börja föras in i enlighet med 1 mom. På registreringen ska tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

2 §
Anmälningsskyldighet i fråga om brottmål som gäller tjänstemän och tjänsteinnehavare

En domstol som har dömt en statstjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare för brott ska underrätta den myndighet som tjänstemannen eller tjänsteinnehavaren lyder under om sitt avgörande genom att sända en kopia av avgörandet till myndigheten. Domstolen ska också sända justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman kopior av avgöranden som avses ovan och likaså av avgöranden där åtal mot en tjänsteman eller tjänsteinnehavare har förkastats.

Vid behov föreskrivs det genom förordning av justitieministeriet om förfarandet för underrättelse av de myndigheter som avses i 1 mom. genom registrering av uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till dessa myndigheter. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

3 §
Registrering av uppgifter för anteckning i befolkningsdatasystemet

Domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) genom att överföra uppgifter till Rättsregistercentralen för förmedling till befolkningsdatasystemet.

Genom förordning av justitieministeriet kan det föreskrivas att domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt 1 mom. genom att föra in uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till befolkningsdatasystemet. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

4 §
Domstolarnas skyldighet att underrätta och lämna information om avgöranden som utgör utsökningsgrund

Domstolarna är skyldiga att underrätta utsökningsmyndigheterna om domar, om beslut om säkringsåtgärder och om andra utsökningsgrunder genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för att med hjälp av teknisk anslutning förmedlas till utsökningsmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

Utan hinder av vad som i lag föreskrivs om parters rätt att få av domstolen bestyrkta kopior av domstolsavgöranden, ges den som har väckt ett ärende en bestyrkt papperskopia av avgörandet endast på begäran, om uppgifter om avgörandet förmedlas i enlighet med 1 mom. Domstolen ska på lämpligt sätt tillkännage att det inte behöver fogas någon utsökningsgrund till en utsökningsansökan, om ansökan görs innan fem år förflutit från det att domstolen meddelade det avgörande som utgör utsökningsgrund.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf påverkar inte skyldigheten att betala expeditionsavgift.

Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då domstolen blir anmälningsskyldig enligt 1 mom.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i denna lag genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till andra myndigheter eller deras datasystem, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.