358/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 77 § 3 mom.,

ändras 7 § och

fogas till 112 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

7 §
Förordningen om social trygghet och grundförordningen

Vid fastställandet av en förmån enligt denna lag beaktas vid behov vad som föreskrivs i följande förordningar:

1) rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordningen om social trygghet),

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (grundförordningen).

112 §
Tillämpningsbestämmelse

När det i denna lag hänvisas till förordningen om social trygghet, ska hänvisningen anses avse också grundförordningen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010.

I de situationer då förordningen om social trygghet, enligt artikel 90 i grundförordningen, tillämpas på de berörda personerna, ska de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2010
ShUB 8/2010
RSv 68/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.