353/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 2 § 2 mom. 3 och 4 punkten som följer:

2 §
Pensionsskyddscentralens uppgifter

Pensionsskyddscentralen har dessutom till uppgift att


3) på begäran av en arbetsgivare, arbetstagare, tjänsteman eller företagare avgöra om finsk lagstiftning om social trygghet enligt bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EU:s grundförordning om social trygghet) och förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EU:s tillämpningsförordning om social trygghet) eller i Finlands överenskommelser om social trygghet ska tillämpas på en person som arbetar utomlands och på begäran av en part fatta ett överklagbart beslut i ärendet utom när det är fråga om sådana undantag som avses i artikel 16 i EU:s grundförordning om social trygghet,

4) vara kontaktinstitution och ha andra uppdrag som förbindelseorgan vid sådana pensionsansökningar till utlandet som avses i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010) enligt vad som föreskrivs i EU:s grundförordning om social trygghet och EU:s tillämpningsförordning om social trygghet och inneha motsvarande uppdrag enligt överenskommelserna om social trygghet samt sköta i nämnda lag avsedda återindrivningsuppdrag i enlighet med EU:s grundförordning om social trygghet och EU:s tillämpningsförordning om social trygghet,Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010. Den tillämpas dock från och med den 1 maj 2010.

I de situationer då rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, enligt artiklarna 87 och 90 i EU:s grundförordning om social trygghet ska tillämpas, ska de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2010
ShUB 8/2010
RSv 68/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.