340/2010

Given i Helsingfors den 7 maj 2010

Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om gödselfabrikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2006 om gödselfabrikat (539/2006) 5 § 3 mom. samt 7 § 2 och 3 mom. som följer:

5 §
Allmänna krav

I bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och komissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och komissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG föreskrivs om de krav som gäller gödselfabrikat som innehåller ammoniumnitrat.


7 §
Ansökan om typbeteckning för gödselfabrikat

Livsmedelssäkerhetsverket fattar beslut om godkännande av en typbeteckning för den nationella förteckningen över typbeteckningar samt om ändring och upphävande av godkännandet. Livsmedelssäkerhetsverket meddelar det nationella gödselfabrikatets typbeteckning till Europeiska kommissionen. Livsmedelssäkerhetsverket ger på ansökan ett utlåtande om införande av typbeteckningen i Europeiska unionens förteckning över gödselmedelstyper och ser till att Europeiska kommissionen underrättas om detta.

Livsmedelssäkerhetsverket för en nationell förteckning över typbeteckningar på gödselfabrikat. I förteckningen finns det för varje typbeteckningsgrupp och för varje typbeteckning uppgifter om erforderliga tillverkningsmetoder, väsentliga råvaror, näringsämnen och sättet att redovisa dem, näringsämnenas form och löslighet samt egenskaper som förbättrar växternas tillväxt och struktur eller som främjar växtförhållandena. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs det om typbeteckningsgrupper för gödselfabrikat och om kraven för respektive typbeteckningsgrupp.Denna lag träder i kraft den 27 juni 2010 .

RP 271/2009
JsUB 3/2010
RSv 47/2010

Helsingfors den 7 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.