334/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002) den finska språkdräkten i 11 § 2 mom. samt rubriken för 15 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom. och 15 § 1 mom. 5 punkten, samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:

15 §
Förutsättningar för beviljande och utbetalning av deltidstillägg

Förutsättning för beviljande och utbetalning av deltidstillägg är


5) att till den arbetstagare som övergår till deltidsarbete inte för samma tid betalas arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ålders-, sjuk- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen (568/2007), ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension enligt någon arbetspensionslag, generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005).


Deltidstillägg betalas inte för den tid då arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön till en arbetstagare som övergått till deltidsarbete.


Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

Helsingfors den 6 maj 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.