332/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002) 10 §,

ändras rubriken för 2 kap., 3, 4, 9, 11, 15 och i 20 § 1 mom. det inledande stycket samt 23, 24 och 29 §,

av dem 15 § sådan den lyder i förordning 1635/2009, 23 § sådan den lyder i förordning 1397/2006 och 24 § sådan den lyder i förordning 1221/2005, samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

2 kap.

Användning av arbets- och näringsbyråns service och serviceprocessen

3 §
Registrering som arbetssökande

När en enskild kund i enlighet med 3 kap. 5 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice begär registrering som arbetssökande ska han eller hon lämna de uppgifter som avses i ovan nämnda moment samt andra uppgifter om sin jobbsökning på en elektronisk anmälningsblankett. Vid behov kan uppgifterna lämnas på en pappersblankett.

Uppgifterna på blanketten förs in i det informationssystem som avses i 1 kap. 6 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice. På blanketten ska det anges att kunduppgifterna förs in i informationssystemet.

4 §
Sysselsättningsplan

En sysselsättningsplan och en plan som ersätter sysselsättningsplanen består av en kartläggning och en handlingsplan. Kartläggningen innehåller arbetssökandens uppskattade servicebehov och en sammanfattning av dennes situation. I handlingsplanen antecknas en sammanfattning av arbetssökandens mål samt specificerade överenskomna åtgärder och tjänster för att målet ska kunna nås. I handlingsplanen antecknas en tidtabell för de specificerade överenskomna åtgärderna och tjänsterna samt uppföljningssättet.

4 a §
Undertecknande och arkivering av sysselsättningsplanen

Parterna i planen undertecknar handlingsplansdelen i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen, och handlingsplansdelen ges till den arbetssökande. Arbets- och näringsbyråns exemplar antecknas vara undertecknad och arkiveras elektroniskt i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning. Om en företrädare för kommunen eller en arbetsgivare har deltagit i utarbetandet av planen, har kommunen eller arbetsgivaren på begäran rätt att få en kopia av planen.

9 §
Särskild service som hänför sig till rekrytering eller minskning av personal eller utveckling av arbetsgemenskapen

Med sådan särskild service i enlighet med 4 kap. 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice som kompletterar arbetsförmedlingen, svarar mot arbetsgivarens behov och som hänför sig till rekrytering eller minskning av personal eller utveckling av arbetsgemenskapen avses

1) i anslutning till personalrekrytering sök- och intervjutjänst för sökande och lämplighetsbedömningar, vilka är mera ingående och till sin metod grundligare än arbetsgivarens rekryteringsservice enligt 4 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag,

2) i anslutning till minskning av personalen omplaceringsträning med stöd av en uppgjord plan för att öka personalens möjligheter att få arbete,

3) i anslutning till utveckling av arbetsgemenskapen resurskartläggningar av företagens personal, utvecklande av metoder för att analysera arbetsgemenskapens interna funktionsduglighet samt i anslutning till utveckling av personalen och arbetsgemenskapen utbildning och konsultation.

11 §
Uthyrning av arbetstagare och parterna i förfarandet

Med uthyrning av arbetstagare enligt 4 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice avses att tillfälligt arbete ordnas som arbets- och näringsbyråns service så att arbets- och näringsbyrån i egenskap av arbetsgivare mot ersättning kommer överens om att en arbetssökande som anmält sig för personaluthyrning ska utföra tillfälligt arbete under ledning och övervakning av en annan arbetsgivare (användarföretag).

Arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande ska ingå ett arbetsavtal. Arbets- och näringsbyrån och användarföretaget ingår ett hyresavtal. Avtalen görs skriftligt enligt en modell som arbets- och näringsministeriet har godkänt. I hyresavtalet får det inte avtalas om att användarföretaget är skyldigt att betala en arbetsförmedlingsavgift eller någon annan avgift till arbets- och näringsbyrån, om användarföretaget omedelbart efter det tillfälliga arbetet ingår ett arbetsavtal och anställer arbetstagaren.

15 §
Kostnadsmotsvarighet

Vid ordnandet av avgiftsbelagd särskild service för arbetsgivarkunder ska arbets- och näringsbyrån se till att kostnaderna för ordnandet av service kan täckas med inkomsterna av de avgiftsbelagda särskilda tjänsterna (kostnadsmotsvarighet).

Kostnadsmotsvarigheten för avgiftsbelagda särskilda tjänster ska uppnås så att den serviceverksamhet som nätverket av de arbets- och näringsbyråer som tillhandahåller avgiftsbelagd särskild service inbringar åtminstone ränta enligt det krav på avkastning som statskontoret har fastställt för kapital som har bundits vid den avgiftsbelagda verksamheten. Kostnadsmotsvarighet ska uppnås på riksomfattande nivå.

I arbets- och näringsbyråer som avses i 4 kap. 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice ska det finnas ett särskilt kostnadsställe där kostnadsmotsvarigheten kan kontrolleras. Över den verksamhet som hör till den avgiftsbelagda servicen ska det årligen göras en kostnadsmotsvarighetskalkyl.

20 §
Innehållet i anbudsbegäran

Utöver vad som bestäms i statsrådets förordning om offentlig upphandling (614/2007) ska i anbudsbegäran ingå


23 §
Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention

Kommuner, föreningar, stiftelser, tillhandahållare av privat arbetskraftsservice och sociala företag kan i arbete hos ett företag, en förening, en stiftelse eller en enskild person placera en handikappad, långtidsarbetslös eller en svårsysselsatt person som de anställt med lönesubvention. Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention förutsätter att den som får lönesubvention underrättar arbets- och näringsbyrån om detta innan placeringen börjar och bifogar en försäkran av den som ordnar arbetet om att denne inte under de tolv månaderna närmast innan försäkran lämnades av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter eller förkortat deras arbetstid.

I fråga om privat arbetskraftsservice krävs för vidareplacering dessutom att anställningsförhållandet för den som ska anställas med subventionen är i kraft minst en månad och att arbetstiden för den som ska anställas med subventionen under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är minst 85 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen.

24 §
Högsta förhöjda lönesubventionen

Till en registrerad förening eller stiftelse, som inte betraktas som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet i enlighet med 7 kap. 1 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice, kan högst lönekostnaderna för den som anställts med lönesubvention betalas såsom högsta förhöjda lönesubvention. Till andra arbetsgivare, med undantag av arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, kan som högsta förhöjda lönesubvention betalas högst den lön som betalas till den som anställts med lönesubvention före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter.

Den högsta förhöjda lönesubventionen får inte tillsammans med utbildningsersättning för läroavtalsutbildning, understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalats av tipsmedel överstiga maximibeloppet enligt 1 mom.

Vid betalningen av den högsta förhöjda lönesubventionen görs avdrag i första hand från stödets tilläggsdel, om det beviljade stödet överstiger det maximibelopp som avses i 1 och 2 mom.

29 §
Samarbete och utbyte av information i anslutning till uthyrning av arbetstagare

Ärenden som gäller utvecklande och ordnande av sådan uthyrning av arbetstagare som ordnas i form av offentlig arbetskraftsservice behandlas på trepartsbasis.

För planeringen av samarbetet mellan offentlig och privat arbetskraftsservice ska de arbets- och näringsbyråer som ordnar uthyrning av arbetstagare lämna uppgifter om genomförandet av uthyrningen med iakttagande av det som i förordningen om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice (1349/2002) föreskrivs om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice.


Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

Helsingfors den 6 maj 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.