331/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig upphandling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 24 maj 2007 om offentlig upphandling (614/2007) 3 §, 4 § 4 mom., 8 § 1 mom. samt 15 och 23 § som följer:

3 §
Statliga centralförvaltningsmyndigheter

Vid tillämpningen av 16 § i upphandlingslagen betraktas som statliga centralförvaltningsmyndigheter statsrådet och ministerierna samt ämbetsverk, inrättningar och andra organ som lyder direkt under ministerierna eller annars hör till deras förvaltningsområde samt ämbetsverk, inrättningar och andra organ som lyder under riksdagen. Som statliga centralförvaltningsmyndigheter betraktas även domstolar.

Arbets- och näringsministeriet publicerar på sina internetsidor en riktgivande förteckning över de statliga centralförvaltningsmyndigheterna.

4 §
Annonseringsskyldighet vid upphandling som överstiger nationella tröskelvärden, sekundär tjänsteupphandling och viss annan upphandling

Om upphandlingen kan genomföras som direktupphandling i enlighet med förutsättningarna i 67 § i upphandlingslagen, föreligger ingen annonseringsskyldighet. Vid upphandling som avses i 2 mom. 3 punkten kan en annons om direktupphandling som avses i 8 § 1 mom. 6 punkten upprättas, om det uppskattade värdet av upphandlingen överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § i upphandlingslagen.

8 §
EU-upphandlingsannonser

Av de EU-annonser som avses i 7 § 1 mom. ska följande skickas för publicering på internetadressen www.hankintailmoitukset.fi:

1) förhandsannonser,

2) EU-upphandlingsannonser

3) EU-upphandlingsannonser, försörjningssektorerna,

4) annonser i efterhand,

5) annonser i efterhand, försörjningssektorerna,

6) annonser om direktupphandling.


15 §
Insändande av EU-annonser

En upphandlande enhet ska sända de EU-annonser som avses i 8 § 1 mom. antingen på finska eller på svenska för publicering via internetadressen www.hankintailmoitukset.fi till den mottagare som arbets- och näringsministeriet fastställt och som vidarebefordrar annonserna till Byrån för Europeiska unionens officiella publikationer. Enheten ska förse annonserna med uppgift om avsändningsdag. Den upphandlande enheten ska på begäran visa vilken dag de annonser som avses i 8 § 1 mom. 1–5 punkten har avsänts och vilken dag de annonser som avses i 8 § 1 mom. 6 punkten har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Den upphandlande enheten ska sända övriga EU-annonser för publicering på adressen www.simap.europa.eu. En kopia av annonsen ska i statistikföringssyfte sändas till den mottagare som arbets- och näringsministeriet meddelat.

23 §
Statistiska uppgifter

Arbets- och näringsministeriet sammanställer en statistisk rapport om de upphandlingar som de upphandlande enheterna har genomfört under det föregående året och sänder rapporten till kommissionen varje år före utgången av oktober. De statistiska uppgifterna samlas in från de upphandlingsannonser som de upphandlande enheterna enligt 4 och 8 § har sänt för publicering eller från de utredningar som särskilt begärs hos de upphandlande enheterna och som ska lämnas till arbets- och näringsministeriet i enlighet med de närmare anvisningar som ges i begäran, senast före utgången av maj eller vid någon annan tidpunkt som arbets- och näringsministeriet meddelar.

I den statistiska rapporten ska följande specificeras:

1) antalet upphandlingar som överstiger de EU-tröskelvärden som avses i 16 § i upphandlingslagen och värdet av dessa upphandlingar, så att uppgifterna i den mån det är möjligt grupperas enligt kategorierna i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV), kontraktspartens nationalitet samt upphandlingsförfarandet,

2) för de statliga centralförvaltningsmyndigheter som avses i 3 § antalet upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärde som föreskrivs i 15 § i upphandlingslagen och värdet av dessa upphandlingar, grupperade enligt 1 punkten,

3) antalet upphandlingar som överstiger och understiger de EU-tröskelvärden som avses i 12 § i försörjningslagen och värdet av dessa upphandlingar, grupperade enligt 1 punkten och enligt de verksamhetskategorier som avses i bilaga 1–X till försörjningsdirektivet, och

4) antalet och värdet av de kontrakt som har ingåtts utgående från undantag i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (5/1995).

Vid tillämpning av förhandlat förfarandet enligt 25 § i upphandlingslagen och direktupphandling enligt 27 och 28 § i nämnda lag ska uppgifterna i den statistiska rapporten utöver vad som anges i 2 mom. 1 punkten grupperas enligt förutsättningarna för att tillämpa förfarandet.

I den statistiska rapporten ska alla andra statistiska uppgifter om offentlig upphandling som krävs i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling och i EU:s lagstiftning preciseras.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Helsingfors den 6 maj 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Äldre regeringssekreterare
Johanna Lähde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.