322/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 mars 2007 om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) 1 § 2 mom., 10 § 2 mom., 18 § 3 mom. och 23 §, rubriken för 7 kap. och 58―62 § samt

fogas en ny mellanrubrik före 58 §, en ny mellanrubrik före 61 § samt till lagen nya 63 och 64 §, till lagen nya 65 och 66 § och nya mellanrubriker före dem och till lagen nya 67 och 68 §, samtidigt som kapitelrubriken för 8 kap. flyttas framför den nya 67 § och den nuvarande 63 § blir en ny 69 § och den nuvarande 64 § blir en ny 70 §, som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Genom denna lag genomförs

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan försörjningsdirektivet,

2) rådets direktiv 92/13/EEG om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, nedan andra rättsmedelsdirektivet, samt

3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling, nedan rättsskyddsdirektivet.

10 §
Kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet

Om en av dessa verksamheter omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och en annan av tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (348/2007), nedan upphandlingslagen, och om det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet som upphandlingen huvudsakligen gäller, ska upphandlingen göras enligt upphandlingslagen.


18 §
Undantag från tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling

När upphandlingen endast gäller de tjänster som förtecknas i bilaga B eller dessa tjänster tillsammans med tjänsterna enligt bilaga A på så sätt att värdet av tjänsterna enligt bilaga B överstiger värdet av tjänsterna enligt bilaga A, tillämpas endast bestämmelserna om tekniska specifikationer i 40 och 41 §, bestämmelserna om annons i efterhand och annonsering om direktupphandling i 23 §, bestämmelserna om upphandlingsbeslut, upphandlingskontrakt, upphandlingsrättelse och upphandlingsdokumentens offentlighet i 7 kap. och bestämmelserna om rättsmedel och särskilda bestämmelser i 8 kap.

23 §
Annonser om upphandling

Den upphandlande enheten ska sända en förhandsannons, en upphandlingsannons, en annons om projekttävling, en annons rörande leverantörsregister, en annons i efterhand och en förenklad annons om ett dynamiskt inköpssystem för publicering. En upphandlande enhet kan också sända en annons om direktupphandling för publicering.

Upphandlingsannonserna ska sändas för publicering till den som arbets- och näringsministeriet fastställer.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de annonseringsskyldigheter, såsom innehållet i annonserna och publiceringen av dem samt om de kommunikationsmedier som används för att sända annonserna och övriga faktorer i anknytning till annonseringen om upphandlingen, vilka avses i försörjningsdirektivet och rättsskyddsdirektivet.

7 kap.

Upphandlingsbeslut, upphandlingskontrakt, upphandlingsrättelse och upphandlingsdokumentens offentlighet

Upphandlingsbeslut och delgivning
58 §
Upphandlingsbeslut

Den upphandlande enheten ska fatta ett skriftligt beslut om de avgöranden som påverkar anbudssökandenas och anbudsgivarnas ställning samt om anbudsförfarandets utgång. Beslutet ska motiveras.

De faktorer som väsentligen har påverkat avgörandet ska framgå av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till beslutet. Sådana faktorer är åtminstone grunderna för att en anbudssökande, en anbudsgivare eller ett anbud har förkastats och de grunder på vilka de godkända anbuden har jämförts. Av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till det ska dessutom framgå när upphandlingskontraktet kan slutas.

En upphandlande enhet behöver inte fatta ett beslut som avses i denna paragraf om upphandling som grundar sig på ramavtal enligt 26 §, om en tilläggsbeställning som avses i 30 § eller om en temporär organisering av upphandling som avses i 93 § i upphandlingslagen.

59 §
Besvärsanvisning och rättelseanvisning

Den upphandlande enheten ska till sitt beslut foga en besvärsanvisning, där det redogörs för möjligheterna att föra ärendet till marknadsdomstolen och meddelas till vilken adress hos den upphandlande enheten ändringssökanden i ett upphandlingsärende ska meddela att ärendet förs till marknadsdomstolen, samt anvisningar om användning av rättsmedel (rättelseanvisning), där det redogörs för hur anbudssökanden eller anbudsgivaren kan föra ärendet för ny behandling i form av upphandlingsrättelse.

På utfärdande och rättelse av besvärsanvisningar och rättelseanvisningar tillämpas annars för besvärens del bestämmelserna i 3 kap. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) och för rättelseanvisningens del bestämmelserna i 7 kap. i förvaltningslagen (434/2003).

60 §
Delgivning av ett upphandlingsbeslut

Den upphandlande enhetens beslut med motivering samt besvärsanvisning och rättelseanvisning ska skriftligen delges dem som saken gäller. Beslutet jämte ovan nämnda handlingar delges med användning av den elektroniska kontaktinformation som anbudssökanden och anbudsgivaren har meddelat den upphandlande enheten. Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelandet med dokumenten står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Vid elektronisk delgivning ska den upphandlande enheten i sitt meddelande särskilt ange dagen för avsändandet av meddelandet.

Beslutet med motivering samt besvärsanvisningen och rättelseanvisningen kan också delges i ett vanligt brev i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen. Anbudssökanden och anbudsgivaren anses ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den sjunde dagen efter avsändandet, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Upphandlingskontrakt
61 §
Slutande av upphandlingskontrakt

Efter att upphandlingsbeslutet har fattats ska den upphandlande enheten sluta ett upphandlingskontrakt. Upphandlingskontraktet uppstår genom undertecknande av ett skriftligt kontrakt.

62 §
Väntetid

Ett upphandlingskontrakt kan slutas tidigast 21 dagar efter det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen (väntetid).

Väntetid tillämpas inte på direktupphandling.

Bestämmelser om hur ändringssökande påverkar slutandet av upphandlingskontrakt finns i 90 § i upphandlingslagen.

63 §
Undantag från bestämmelserna om väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, om upphandlingskontraktet sluts med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalspartner.

64 §
Annonsering om direktupphandling samt slutande av upphandlingskontrakt

Vid direktupphandling får den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet, innan upphandlingskontraktet sluts, sända en annons om direktupphandlingen för publicering. Upphandlingskontraktet kan då slutas tidigast 14 dagar efter det att annonsen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Upphandlingsrättelse
65 §
Upphandlingsrättelse

På upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna om upphandlingsrättelse i 80―83 § i upphandlingslagen. På upphandlande enheter som avses i 5 § 1 mom. i denna lag tillämpas 83 § i upphandlingslagen.

Upphandlingsdokumentens offentlighet
66 §
Tillämpliga bestämmelser om handlingars offentlighet

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på offentligheten i fråga om den upphandlande enhetens handlingar och de avgifter som tas ut för dessa handlingar samt på parts rätt att ta del av handlingarna, om enheten är en myndighet som avses i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller om den upphandlande enheten på grundval av en bestämmelse någon annanstans i lag är skyldig att följa den lagen.

Det som lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskriver om en parts rätt att ta del av en handling, när en handling blir offentlig samt behandling och avgörande av ett ärende som gäller rätt att få ta del av en handling tillämpas på rätten för den som deltar i ett anbudsförfarande som ordnas av någon annan än en upphandlande enhet enligt 1 mom. att ta del av handlingar som enheten har upprättat och fått för handläggningen av anbuden och på tystnadsplikten för anställda vid den upphandlade enheten.

Ett beslut av den upphandlade enheten som gäller rätten att ta del av en handling får överklagas i enlighet med 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Behörig förvaltningsdomstol vid besvär över beslut av andra upphandlade enheter än de som är myndigheter är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den upphandlande enheten finns.

8 kap.

Rättsmedel och särskilda bestämmelser

67 §
Ändringssökande och påföljder

På upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna om ändringssökande och påföljder i 11 kap. i upphandlingslagen.

68 §
Att lämna uppgifter

Oberoende av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i någon annan lag bestäms om sekretess ska den upphandlande enheten för tillsyn över upphandlingar och informationsutbyte, i den omfattning som förutsätts i unionens lagstiftning, lämna statistiska uppgifter och andra uppgifter till myndigheterna i Finland och till Europeiska unionens institutioner om olika skeden i sin upphandling och om de upphandlingar den företagit. Oberoende av sekretessbestämmelserna har arbets- och näringsministeriet rätt att vidarebefordra uppgifter som ministeriet fått på basis av denna lag till Europeiska unionens myndigheter.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda skyldigheterna beträffande statistikföring som nämns i artikel 67 i försörjningsdirektivet samt om den upphandlande enhetens skyldighet att upprätta i artiklarna 19, 20, 23, 49 och 50 i försörjningsdirektivet avsedda utredningar om upphandlingsförfaranden och upphandlingsbeslut och sammanställa annan information som ska sändas till Europeiska unionens institutioner.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

Om upphandlingsförfarandet har inletts innan denna lag har trätt i kraft, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på upphandlingen. Upphandlingsförfarandet anses ha inletts vid tidpunkten för publicering av upphandlingsannonsen. Vid upphandling som inte förutsätter publicering av en upphandlingsannons anses upphandlingen ha inletts vid tidpunkten för avsändande av anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla eller vid inledande av förhandlingar med leverantörerna.

Oberoende av vad som föreskrivs i 2 mom. ska behandlingen av ärenden som är anhängiga i marknadsdomstolen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen vid ikraftträdandet av denna lag slutföras med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På behandlingen av ett sådant ärende tillämpas dock vad som föreskrivs i de bestämmelser som avses i 67 § om inriktande av påföljd, vite och skyldigheten att ersätta rättegångskostnader samt om bestämmande av rättegångskostnader.

Om upphandlingsförfarandet har inletts innan denna lag har trätt i kraft och den upphandlande enheten efter ikraftträdandet fattar ett sådant beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning, ska på upphandlingsbeslutet och på behandlingen av ärendet i marknadsdomstolen, med avvikelse från 2 mom., tillämpas 59, 65 och 67 § i denna lag. I nämnda 67 § avsedda bestämmelser om inriktande av påföljd, vite och skyldigheten att ersätta rättegångskostnader samt om bestämmande av rättegångskostnader tillämpas dessutom på ansökningar som blir anhängiga i marknadsdomstolen efter det att denna lag har trätt i kraft, om ansökningarna gäller upphandlingsbeslut som har fattats före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 190/2009
EkUB 2/2010
RSv 24/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG (32007L0066) EUT nr L 335, 20.12.2007, s. 31

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.