307/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av 25 b och 48 § i upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 25 b § i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådan paragrafen lyder i lag 446/1995, ett nytt 2 mom. samt till 48 §, sådan den lyder i lag 821/2005, ett nytt 5 mom. som följer:

25 b §

När korta utdrag ur televisionsutsändingar används för nyhetsinlag om evenemang av stort allmänt intresse i enlighet med 48 § 5 mom., får verk som ingår i sändningen av evenemanget även ingå ny inhetsinslaget.

48 §

Utan hinder av bestämmelserna i 1–4 mom. får ett sändarföretag som är etablerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i nyhetsinslag, om evenemang av stort allmänt intresse i allmänna nyhetsutsändingar efter det att evenemanget är avslutat använda korta utdrag ur televisionutsändningar som ett annat sämdarföretag sänder med ensamrätt. Utdrag får användas också efter nyhetsutsändningen för förmedling till allmänheten på beställning. den använda programskällan ska nämnas, om det inte av praktiska skäl är omöjligt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 87/2009
KoUB 2/2010
RSv 30/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG; Europeiska unionens officiella tidning, nummer 332/2007, 18.12.2007, s. 27

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.