303/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 31 § 5 mom. och 43 §, av dem 31 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1428/2009,

ändras 2 § 12 och 20 punkten, 11 § 1 och 3 mom., 13 §, 19 § 3 mom., 21 § 1 mom., 25 § 3 mom., rubriken för 27 §, 27 § 1 mom., rubriken för 29 §, 29 § 1 mom., det inledande stycket i 29 § 2 mom., 30 §, 31 § 1 mom. 1, 6 och 7 punkten, 32 § 1 och 2 mom. samt 33 § 1 mom., av dem rubriken för 29 §, 29 § 1 mom. och det inledande stycket i 29 § 2 mom., 30 §, 31 § 1 mom. 1, 6 och 7 punkten, 32 § 1 och 2 mom. samt 33 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1428/2009, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 918/2008, en ny 20 a punkt, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


12) utländska försäkringsbolags filialer som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),


20) betalningsinstitut som avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och på den som avses i 7 § i nämnda lag,

20 a) utländska betalningsinstituts filialer som avses i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),


11 §
Tredje parts åtgärder för kundkontroll

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan för den rapporteringsskyldigas räkning fullgöras av ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett betalningsinstitut, ett försäkringsbolag, en försäkringsförmedlare, en advokat eller en revisor som har fått koncession eller registrerats i ett obligatoriskt yrkesregister i Finland eller i en annan EES-stat. Den rapporteringsskyldiga får också anlita en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat för att fullgöra dessa skyldigheter för den rapporteringsskyldigas räkning.


Med avvikelse från 1 och 2 mom. får den rapporteringsskyldiga för att fullgöra sina förpliktelser inte anlita betalningsinstitut vars betaltjänster huvudsakligen består i att tillhandahålla penningförmedling enligt lagen om betalningsinstitut och inte heller någon som bedriver valutaväxlingsverksamhet.


13 §
Lägre krav på kundkontroll när kunden är en finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett betalningsinstitut, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om kunden är

1) en finsk myndighet,

2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett betalningsinstitut, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i Finland eller i en annan EES-stat,

3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat och som har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas, eller

4) en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat.

19 §
Skärpta krav på kontroll när det gäller korrespondentbankförbindelser

Om värdepappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag eller försäkringsbolag ingår avtal om arrangemang som motsvarar 1 mom., ska den rapporteringsskyldiga iaktta denna paragraf.

21
Krav på kundkontroll i filialer och andra bolag

Kreditinstitut, finansiella institut, värdepappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsföreningar och försäkringsförmedlare ska tillämpa kraven på kundkontroll enligt detta kapitel också i sina filialer i andra än EES-stater. De ovan nämnda rapporteringsskyldiga ska dessutom se till att skyldigheterna enligt detta kapitel fullgörs även i sådana bolag i andra än EES-stater där den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna i bolaget medför.


25 §
Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplikten

Trots 1 mom. får den rapporteringsskyldiga informera sådana i 2 § 1―7 punkten avsedda rapporteringsskyldiga och betalningsinstitut med koncession i Finland eller i en annan EES-stat som medverkar i en enskild affärstransaktion som hänför sig till den kund och den affärstransaktion som en anmälan enligt 23 eller 24 § avser om att anmälan har gjorts. Under samma förutsättningar får informationen delges en i 2 § 1―7 punkten avsedd rapporteringsskyldig som har fått koncession i någon annan stat än en EES-stat, om mottagaren av informationen har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas, samt om mottagaren dessutom har sådana skyldigheter i fråga om skydd för personuppgifter som motsvarar Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.


27 §
Registreringsskyldighet för valutaväxlingsverksamhet

Den som bedriver valutaväxlingsverksamhet ska registrera sig innan verksamheten inleds. Registreringsskyldigheten gäller inte verksamhet som bedrivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning och som uppfyller villkoren enligt 4 §.


29 §
Valutaväxlingsregistret samt registret över företagstjänster

Regionförvaltningsverket för ett register över dem som bedriver valutaväxlingsverksamhet (valutaväxlingsregistret) och ett register över tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster (registret över företagstjänster). Valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster förs för tillsynen över att de som bedriver valutaväxlingsverksamhet respektive de som tillhandahåller kapitalförvaltnings- och företagstjänster följer bestämmelserna i denna lag.

I valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster införs följande:


30 §
Avförande ur registret

Regionförvaltningsverket ska avföra en registrerad ur valutaväxlingsregistret eller registret över företagstjänster, om den registrerade inte längre uppfyller villkoren för registrering eller har upphört med sin verksamhet. Innan en registrerad avförs ur registret ska denne ges tillfälle att bli hörd.

31 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

1) Finansinspektionen när det gäller kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § 1 punkten och rapporteringsskyldiga som avses i 2, 4―8, 10―13, 20 och 20 a punkten i den nämnda paragrafen,


6) regionförvaltningsverket när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9 och 23 punkten,

7) regionförvaltningsverket när det gäller andra rapporteringsskyldiga enligt 2 § 1 punkten än kreditinstitut och finansiella institut, andra rapporteringsskyldiga enligt 2 § 3 mom. än värdepappersföretag, rapporteringsskyldiga enligt 2 § 16, 19, 21 och 22 punkten och andra tillhandahållare av juridiska tjänster som avses i 2 § 24 punkten, och


32 §
Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt

En behörig tjänsteman vid regionförvaltningsverket har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som införts i ett register som avses i 29 §.

En behörig tjänsteman vid regionförvaltningsverket har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som tillhandahåller juridiska tjänster och som avses i 2 § 24 punkten och hos andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än kreditinstitut och finansiella institut och hos andra i 2 § 3 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än värdepappersföretag.


33 §
Tvångsmedel

Om den som bedriver valutaväxlingsverksamhet eller tillhandahåller kapitalförvaltnings- och företagstjänster försummar registreringsskyldigheten eller fortsätter att bedriva verksamhet som förbjudits i samband med registreringen eller fortsätter med sin verksamhet efter att ha avförts ur registret, kan regionförvaltningsverket förbjuda denne att fortsätta med sin verksamhet. Om utövaren eller tillhandahållaren underlåter att anmäla ändringar i de uppgifter som antecknats i registren, kan regionförvaltningsverket uppmana denne att fullgöra sina skyldigheter inom en viss tid.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Denna lag tillämpas på dem som levererar betaltjänster enligt 52 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut på det sätt som den tillämpas på betalningsinstitut och på dem som tillhandahåller betaltjänster enligt 52 § 5 mom. i nämnda lag på det sätt som denna lag tillämpas på personer som avses i 7 § i lagen om betalningsinstitut.

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den när det gäller tjänsteleverantörerna i 2 mom. I fråga om Finansinspektionens befogenheter vid tillsyn enligt detta moment tillämpas vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens befogenheter vid tillsynen över andra aktörer på finansmarknaden.

Regionförvaltningsverket överför inom två månader från denna lags ikraftträdande uppgifterna om betaltjänstleverantörer i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret till Finansinspektionen.

RP 172/2009
EkUB 5/2010
RSv 39/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.