298/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska betalningsinstituts rätt att affärsmässigt tillhandahålla betaltjänster i Finland.

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska betalningsinstituts filialer ska i tillämpliga delar tillämpas också på utländska betalningsinstituts ombud som är etablerade i Finland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländska betalningsinstitut juridiska personer som tillhandahåller betaltjänster och som i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har beviljats auktorisation som motsvarar auktorisation enligt 6 § i lagen om betalningsinstitut (297/2010),

2) betaltjänster tjänster som avses i 1 § i lagen om betalningsinstitut,

3) hemstat den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där ett betalningsinstitut har auktoriserats.

3 §
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om tillsyn över utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen.

2 kap.

Etablering från stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4 §
Förutsättningar för filialetablering

Ett utländskt betalningsinstitut kan etablera filial i Finland efter att tillsynsmyndigheten i företagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om etableringen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om betalningsinstitutets namn och adress, vilka betaltjänster det avser att tillhandahålla, filialens organisationsstruktur och namnen på de personer som ansvarar för filialens verksamhet.

5 §
Tillhandahållande av betaltjänster utan filialetablering

Ett utländskt betalningsinstitut har rätt att tillhandahålla betaltjänster i Finland också utan att etablera dotterföretag eller filial.

Ett utländskt betalningsinstitut kan börja tillhandahålla betaltjänster i Finland när Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som beviljat betalningsinstitutet auktorisation har fått anmälan om betaltjänsterna samt uppgifter om hur betalningsinstitutet avser att tillhandahålla dem i Finland, om betalningsinstitutets organisationsstruktur och om namnen på de personer som ansvarar för betaltjänstverksamheten.

6 §
Begränsning och förbjudande av filialverksamhet och gränsöverskridande betaltjänster

Om ett utländskt betalningsinstitut trots åtgärder som vidtagits av den i företagets hemstat behöriga tillsynsmyndigheten som motsvarar Finansinspektionen fortsätter att i Finland bedriva verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna, ska Finansinspektionen vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra sådan verksamhet som äventyrar betaltjänstanvändarnas ställning eller betalningssystemens tillförlitliga funktion eller som innebär risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid behov kan Finansinspektionen förhindra att nya transaktioner inleds. På begränsning och förbjudande av filialverksamhet och betaltjänster tillämpas dessutom 61 § i lagen om Finansinspektionen.

3 kap.

Övriga bestämmelser

7 §
Filialers ledning

En filial ska ha en för verksamheten ansvarig chef som också företräder det utländska betalningsinstitutet i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara chef för en filial.

Filialchefen är skyldig att ersätta skada som filialchefen i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller någon annan bestämmelse eller föreskrift om filialens verksamhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat filialens kunder eller andra.

8 §
Anteckningar i handelsregistret

En filial ska anmälas till handelsregistret i enlighet med handelsregisterlagen (129/1979).

Trots vad som någon annanstans i lag föreskrivs om firma kan ett betalningsinstitut bedriva verksamhet i Finland under samma firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att firman förses med ett förtydligande tillägg, om den inte klart skiljer sig från firmor med bättre företrädesrätt eller om det finns risk för att den förväxlas med en firma eller ett varumärke som någon annan redan har ensamrätt till i Finland.

9 §
Tecknande av firma

Filialens firma tecknas av dess chef eller, med fullmakt av det utländska betalningsinstitutet, av en eller flera andra personer tillsammans.

10 §
Riskhantering

En filial får inte i sin verksamhet ta så stora risker att verksamheten utsätts för väsentlig fara. Filialen ska ha med hänsyn till sin verksamhet tillräckliga riskhanteringssystem.

11 §
Tystnadsplikt

I fråga om de vid en filial anställdas tystnadsplikt och rätt att lämna uppgifter samt i fråga om brott mot tystnadsplikten gäller 37, 38 och 50 § i lagen om betalningsinstitut.

Trots 1 mom. har en filial rätt att till tillsynsmyndigheten som motsvarar Finansinspektionen i den stat som har auktoriserat det utländska betalningsinstitut som filialen representerar samt till det utländska betalningsinstitutets revisorer lämna information enligt vad som föreskrivits eller i vederbörlig ordning bestämts.

12 §
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden

På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska 32―36 § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, om inte annat följer av nåon annan lag.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

RP 172/2009
EkUB 5/2010
RSv 39/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.