276/2010

Given i Helsingfors den 23 april 2010

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 99 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1328/2004,

ändras 24 och 26 §, 27 § 2 mom., 34 och 34 a §, 40 § 2 mom. 3 punkten, 45 § 4 mom., 48 §, 64 § 4 mom., 65 a § 1 mom. 5 punkten och 2 mom., 65 b §, 66 a § 1 och 4 mom., 66 c § 3 mom., 66 f § 1 och 3 mom., 69 a §, 72 § 3 mom., 74 § 2 och 4 mom., 75 § 2 mom., 76 och 77 §, 79 § 1 mom., 80 § 3 mom., 84 § 2 mom., 85 § 1 mom., 86, 88, 93, 94 och 95 §, 96 § 2 mom., 97 och 98 § samt rubriken för 99 §,

av dem 34 och 34 a §, 40 § 2 mom. 3 punkten, 45 § 4 mom., 48 §, 79 § 1 mom., 80 § 3 mom. och 96 § 2 mom. sådana de lyder i lag 226/2009, 64 § 4 mom., 65 a § 1 mom. 5 punkten och 2 mom., 65 b §, 66 a § 1 och 4 mom., 66 c § 3 mom., 66 f § 1 och 3 mom., 69 a §, 84 § 2 mom. och 85 § 1 mom. sådana de lyder i lag 233/2007, 86 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i nämnda lag 226/2009, 93 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och rubriken för 99 § sådan den lyder i nämnda lag 1328/2004, samt

fogas till 96 §, sådan den lyder i nämnda lag 226/2009, ett nytt 3 mom. som följer:

24 §
Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av ett utlåtande som utfärdats högst sex månader tidigare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som museifordon ett fordon för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda föreskrifter om restaurering av museifordon och om utbyte av komponenter till sådana som är trafiksäkrare samt om innehållet i utlåtandet som avses i 1 mom.

26 §
Tillverkningsnummer och tillverkarskylt

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som används i trafik ska ha ett tillverkningsnummer som getts av tillverkaren, Trafiksäkerhetsverket, ett besiktningsställe eller en utländsk myndighet som sköter fordonsregistrering. En bil och dess släpvagn, ett fordon i kategori L och en traktor ska dessutom ha en tillverkarskylt.

27 §
Närmare bestämmelser om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Genom förordning av kommunikationsministeriet bestäms om Trafiksäkerhetsverkets befogenheter att bevilja enskilda undantag från de bestämmelser som med stöd av denna lag utfärdats om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning. Undantagen får inte äventyra trafiksäkerheten eller snedvrida konkurrensen.

34 §
Typgodkännandemyndighet

I Finland är Trafiksäkerhetsverket typgodkännandemyndighet i fråga om fordon i kategori M, N, L, O, T1-T3, C och R, trafiktraktorer, motorredskap och terrängfordon liksom system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa.

34 a §
Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser förutsätts påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning i fråga om en cykel, en snöskoter, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet är Trafiksäkerhetsverket behörig myndighet.

40 §
Närmare bestämmelser om typgodkännande

Genom förordning av statsrådet bestäms vid behov


3) om befogenheter för Trafiksäkerhetsverket att bevilja smärre enskilda undantag vid typgodkännande, om undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen,


45 §
Tillsyn över överensstämmelse vid produktion

Utöver vad som bestäms i denna lag ska vid tillsynen över produktionens överensstämmelse tillämpas i fråga om EG-typgodkännande de förfaranden som föreskrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom., och i fråga om E-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i Genèveöverenskommelsen. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur förfarandena ovan ska tilllämpas på tillsynen över produktionens överensstämmelse för nationellt typgodkännande.


48 §
Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på ansökan godkänna en teknisk tjänst, en organisation som utför testning eller en enskild sakkunnig som godkänd sakkunnig för att utföra i 36 § 2 mom., 45 § 4 mom. eller 50 e § 2 mom. avsedda utredningar eller utredningar som krävs för registrerings- ändrings- eller kopplingsbesiktning inom sitt kompetensområde som typgodkännandemyndigheten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den godkända sakkunniga ska ha de anordningar som förutsätts för uppgifterna och yrkeskunnig personal. Vid bedömning av anordningarna och personalens kompetens iakttas i tillämpliga delar kraven enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punkten och förfarandet enligt 47 a § 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. och om innehållet i de intyg som gäller eventuella kontroller, tester och kalkyler som behövs för utredningarna och i den beskrivning av verksamheten för godkända sakkunniga som förutsätts för beslut om godkännande.

Genom förordning av kommunikationsministeriet bestäms vid behov om användningen av sådana utredningar som avses i 1 mom. som bevis på överensstämmelse vid ändrings- och kopplingsbesiktning.

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Den anmälningsskyldige eller dennes ombud ska personligen lämna registreringsanmälan till den behöriga registreraren. Genom förordning av statsrådet får bestämmas att kommuner, i 18 l § i avfallslagen avsedda insamlare och förbehandlare, försäkringsbolag och motsvarande sammanslutningar och inrättningar kan göra registreringsanmälan också på annat sätt. Bestämmelser om när registreringsanmälan får lämnas via Trafiksäkerhetsverkets elektroniska tjänst utfärdas genom förordning av statsrådet.


65 a §
Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordonstillverkare och dennes representant eller, om fordonet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, av en importör som


5) ingått ett avtal med Trafiksäkerhetsverket om lämnande av uppgifter genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form.

Den som avser att göra en förhandsanmälan ska innan det avtal som avses i 1 mom. 5 punkten ingås visa för Trafiksäkerhetsverket att den uppfyller villkoren i 1 mom. 1―4 punkten.

65 b §
Fel i förhandsanmälan

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att ett fordon som förhandsanmälts av en förhandsanmälare ska genomgå registreringsbesiktning, om bestämmelserna om förhandsanmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1 mom. 5 punkten inte har följts eller om det i övrigt förekommit fel som är mer än obetydliga när fordonsuppgifterna inlämnats. Samtidigt kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda användningen av felaktigt gjorda förhandsanmälningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en förhandsanmälares fordon på det sätt som avses i 1 mom. ska registreringsbesiktigas eller om det i övrigt upprepade gånger förekommit fel i förhandsanmälningarna som påpekats för förhandsanmälaren, får Trafiksäkerhetsverket förbjuda förhandsanmälaren att under viss tid göra förhandsanmälningar.

Förhandsanmälaren ska rätta till de fel som före första registreringen uppdagats i uppgifter om ett förhandsanmält fordon och underrätta registret om felen. Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om rättelse av förhandsanmälningar.

66 a §
Registreringsintyg och registreringsskyltar

Ett registreringsintyg utfärdas när ett fordon registreras första gången, när en ändringsregistrering görs och när ett fordon av- eller påställs. Del I av det senast mottagna registreringsintyget ska medföras i fordonet under körning. När en släpvagn eller ett hyrt fordon framförs får dock i inrikestrafik medföras en kopia av del I av intyget given av registreraren.


Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om registreringstecken, registreringsskyltar, nationalitetsbeteckning och förflyttningsmärken, om användning, fastsättning och skötsel av registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning samt om registreringsintyg och deras användning. Trafiksäkerhetsverket fastställer de tekniska detaljerna för registreringsintygen och de uppgifter som anges på dem, formuläret för de blanketter som används vid registrering samt registreringsskyltarnas mått och andra tekniska egenskaper.

66 c §
Avställning av fordon

Bestämmelser om återlämning av registreringsskyltar i samband med anmälan om avställning och om Trafiksäkerhetsverkets rätt att i registret anteckna ett fordon såsom avställt på grund av export eller av annat särskilt skäl utfärdas genom förordning av statsrådet.

66 f §
Tillfällig användning av fordon i trafik

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett provnummerintyg för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt med provnummerskyltar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Finland. Trafiksäkerhetsverket kan återkalla provnummerintyget om fordonet med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbeskattning eller villkoren i provnummerintyget. Trafiksäkerhetsverket kan återkalla samtliga provnummerintyg som en innehavare av ett intyg har, om innehavaren upprepade gånger handlat i strid med bestämmelserna eller villkoren eller om detta beteende annars är särskilt allvarligt.


Provnummerintyg och förflyttningstillstånd ska medföras i fordonet under körning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av provnummerintyg och förflyttningstillstånd och om deras giltighetstid, om användning av fordon med stöd av provnummerintyg eller förflyttningstillstånd samt om andra frågor som gäller provnummerintyg och förflyttningstillstånd. Trafiksäkerhetsverket beslutar dock om detaljinnehållet i provnummerintyg och förflyttningstillstånd samt om förflyttningstillstånds mått och andra tekniska egenskaper.


69 a §
Förbud att ändra registeruppgifter

Om Trafiksäkerhetsverket får veta om en uppenbar oklarhet i fråga om vem som äger ett fordon eller i fråga om fordonets identifieringsuppgifter kan verket för viss tid förbjuda ändring av fordonets registeruppgifter och göra en anteckning om detta i registret.

72 §
Utförande av tekniska vägkontroller

Närmare bestämmelser om utförande av tekniska vägkontroller utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

74 §
Fordonskontrollanter

För de tekniska vägkontrollerna ordnar Trafiksäkerhetsverket teknisk sakkunskap till hjälp för fordonskontrollanten genom att med besiktningsställena avtala om att personer berättigade att utföra besiktningar deltar i kontrollerna i den omfattning som fordonskontrollanten och Trafiksäkerhetsverket avtalar. Besiktningsmän som deltar i tekniska vägkontroller ska iaktta 14 § i lagen om koncession för fordonsbesiktning.


I fråga om Trafiksäkerhetsverkets rätt att delta i tekniska vägkontroller bestäms i lagen om koncession för fordonsbesiktning.

75 §
Utomlands konstaterade brister hos fordon som registrerats i Finland

Trafiksäkerhetsverket har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att till polisen lämna ut de uppgifter enligt 1 mom. som den fått av utländska myndigheter.

76 §
Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i landskapet Åland

Polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och Trafiksäkerhetsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen.

Trafiksäkerhetsverket meddelar den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland de uppgifter som avses i artikel 7.2 första och tredje stycket i det direktiv som nämns i 1 mom. Trafiksäkerhetsverket kan samtidigt begära att den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland vidtar de åtgärder som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet rätt att till Trafiksäkerhetsverket lämna ut de uppgifter enligt 2 mom. som de fått vid tekniska vägkontroller, och Trafiksäkerhetsverket har rätt att till den behöriga myndigheten i staten i fråga lämna ut dessa och övriga uppgifter enligt 2 mom.

Närmare bestämmelser om tillställandet av uppgifter enligt denna paragraf och om begäran att vidta åtgärder kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

77 §
Internationell rapportering om tekniska vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av rapporter om tekniska vägkontroller till Trafiksäkerhetsverket och kommissionen samt om lämnande av kontaktinformation och begäran till behöriga myndigheter i EES-staterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

79 §
Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Trafiksäkerhetsverket är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av och handel med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som nämns i 6 § 2 och 3 mom. Tullverket är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.


80 §
Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara

Om Trafiksäkerhetsverket bedömer att en komponent eller separat teknisk enhet som är försedd med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med tillräckliga märkningar, kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall ska Trafiksäkerhetsverket förfara enligt 44 a §.


84 §
Föreläggande av körförbud

Trafiksäkerhetsverket kan meddela körförbud för ett fordon, om fordonets konstruktion har ändrats i strid med de bestämmelser som avses i 7 § 2 mom.


85 §
Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de brister som upptäckts i ett fordon och i synnerhet i bromsarna kan medföra en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet ska besiktigas (kontrollbesiktning). Trafiksäkerhetsverket ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan också förordna att fordonet ska kontrollbesiktigas i situationer där en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som en polisman, tullman eller gränsbevakningsman föreskrivit har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tilllämpas 53, 54 och 56―58 §. Om polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen på grund av fordonsskada eller av andra särskilda skäl anser att det behövs en utförligare kontroll kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen ska utvidgas till en besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands.


86 §
Skyldighet att reparera fordon och återkallande

Om sådana fel eller avvikelser som medför allvarlig fara för trafiksäkerheten eller avsevärd olägenhet för miljön eller hälsan konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, O eller L som godkänts för användning i trafik i Finland eller i en del av fordonen av en sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören underrätta Trafiksäkerhetsverket om alla pågående kampanjer för återkallande, de objekt som ska repareras och kännetecknen för utförd reparation så snart fordonstillverkaren har inlett en kampanj för återkallande för en sådan fordonstyp i Finland eller någon annanstans inom en EES-stats territorium. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om när kampanjen för återkallande har slutförts och alla fordon har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillverkarens representant eller importören försummar sin underrättelseskyldighet i fråga om en kampanj enligt 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket förelägga den försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan repareras med åtgärder som tillverkaren, tillverkarens representant eller importören vidtar, ska denna meddela Trafiksäkerhetsverket tillverkningsnumren på de oreparerade fordonen. Trafiksäkerhetsverket ska uppmana ägarna till oreparerade fordon att föra sitt fordon för reparation. Ett besiktningsställe kan också i samband med periodisk besiktning ge ägaren eller innehavaren en reparationsuppmaning. Trafiksäkerhetsverket kan genom anteckning i registret om att fordonet avställs, genom meddelande av körförbud eller på annat sätt förhindra användningen av ett fordon som trots uppmaning inte förs för reparation.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta reparation av felaktiga fordon finns i konsumentskyddslagen (38/1978).

88 §
Tillsynsmyndighet vid installationer och reparationer

Trafiksäkerhetsverket är tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda i 87 § 1 mom.

93 §
Fordonstillverkarens och importörens särskilda anvisningar för Trafiksäkerhetsverket

Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska lämna Trafiksäkerhetsverket sådana särskilda anvisningar av tillverkaren som Trafiksäkerhetsverket förutsätter och som behövs vid besiktning eller teknisk vägkontroll av fordon.

94 §
Anmälan av uppgifter till registret

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om anmälan om körförbud och annan periodisk besiktning och kontrollbesiktning, om godkännande som museifordon och återtagande av godkännandet samt om tekniska vägkontroller till ett register och om anteckning av dessa i intyg över registrering av fordon. I fråga om uppgifter som ska införas i registret bestäms särskilt.

95 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att göra ändringar

Om skyldigheten att registeranmäla ett fordon har försummats eller om Trafiksäkerhetsverket får vetskap om att en uppgift som ska antecknas i registret har förändrats eller är felaktig, har Trafiksäkerhetsverket rätt att föra in de uppgifter som saknas i registret eller att rätta felaktiga uppgifter. Innan Trafiksäkerhetsverket företar ändringen ska den låta fordonets ägare och innehavare uttala sin åsikt om ändringen är befogad, ifall ändringen påverkar ägarens eller innehavarens rättigheter. Om felet beror på den anmälningsskyldiges åtgärder, har Trafiksäkerhetsverket rätt att hos denne uppbära kostnaderna för rättelsen. När ändringen gjorts ska Trafiksäkerhetsverket meddela fordonets ägare och innehavare detta.

96 §
Fordonsförseelse

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en godkänd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfarandet för godkännande av eller för ett förfarande för att från marknaden dra bort fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning eller vid tester eller bedömningar som utförs för tillsyn över produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar den skyldighet med avseende på åtkomst till uppgifter som behövs vid reparation och underhåll i Europeiska gemenskapens förordning om tekniska krav som kompletterar de bestämmelser som nämns i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avseende på användning av reagens i systemet för begränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik i Europeiska gemenskapens förordning om tekniska krav som kompletterar de bestämmelser som nämns i 30 § 1 mom., eller

3) bryter mot förbudet att använda anordningar som begränsar funktionen av utsläppsbegränsande system eller förbudet att ändra utsläppsbegränsande system i strid med bestämmelserna om överensstämmelse i Europeiska gemenskapens förordning om tekniska krav som kompletterar de bestämmelser som nämns i 30 § 1 mom.

97 §
Åtgärdseftergift

Om en förseelse enligt 96 § med hänsyn till omständigheterna är ringa, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

När en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

98 §
Ändringssökande

Rättelse i ett beslut som besiktningsstället fattat om godkännande eller besiktning av fordon samt om registreringsbeslut fattat av avtalsregistrerare får yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av rättelseyrkande samt som verket annars meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Även i beslut som polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen.

Beslut enligt 1 mom. får verkställas trots rättelseyrkande. Beslut enligt 2 mom. får verkställas trots att ändring har sökts.

99 §
Närmare bestämmelser


Denna lag träder i kraft den 10 maj 2010.

RP 252/2009
KoUB 27/2009
RSv 227/2009
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (32007R0715); EGT nr L 171, 29.6.2007, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 (32009R0078); EGT nr L 35, 4.2.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 (32009R0079); EGT nr L 35, 4.2.2009, s. 32
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 (32009R0595); EGT nr L 188, 18.7.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (32009R0661); EGT nr L 200, 31.7.2009, s. 1

Helsingfors den 23 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.