273/2010

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) 3 § 1 mom., 6 § 1 mom., 14 § 3 mom., 21 § 1 mom., 58 § 5 mom. och bilaga 3, av dem 6 § 1 mom., 14 § 3 mom. och bilaga 3 sådana de lyder i förordning 240/2009, som följer:

3 §
Stödberättigande åkerareal

Stödberättigande åkerareal inom kompensationsbidragen och miljöstödet utgör den åkerareal som varit stödberättigande i samband med dessa stöd år 2005 eller därefter, förutsatt att den har förblivit stödberättigande också efter det nämnda året. Om åkern år 2006 har godkänts som stödberättigande i enlighet med 46 eller 46 a § i statsrådets förordning från år 2000 i egenskap av åkerareal som antingen härrör från en jordbrukare som har fyllt 65 år eller hänför sig till nyskifte är den stödberättigande, förutsatt att den har förblivit stödberättigande också efter det nämnda året.


6 §
Byte av stödberättigandet

En jordbrukare som ingår en förbindelse kan ansöka om byte av stödberättigandet mellan stödberättigande åkerareal som avses i 3 § och icke stödberättigande åkerareal. Den stödberättigande areal som byts ska ha uppgetts som basskifte under det år som föregår bytet. Stödberättigandet ska bytas för hela basskiftet. Om den till miljöstöd berättigande areal som byts är belägen inom stödregionerna C1―C4, kan stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A eller B. När det gäller kompensationsbidrag kan den stödberättigande åkerarealen inte bytas mellan olika stödregioner, om det stödbelopp per hektar som betalas ut skulle öka på grund av bytet av stödregion. Byte av stödberättigandet är inte möjligt, om den åkerareal som bytet gäller är under två hektar per lägenhet. Inom miljöstödet är byte av berättigandet inte möjligt i fråga om ett basskifte som omfattas av ett gällande specialstödsavtal. Byte av stödberättigandet får inte leda till att den stödberättigande åkerarealen ökar. Byte av stödberättigandet är en bestående åtgärd. Byte kan sökas endast i fråga om åkerarealer som jordbrukaren äger och som har uppgetts i ansökan om arealstöd stödåret innan förbindelsen ingås.


14 §
Avtalsperioder och avtalsår

Avtalsperioden för avtal enligt 45, 46 och 52 § börjar den 1 maj. Avtalsperioden för avtal enligt 40, 54 och 54 a―54 c § kan börja antingen den 1 maj eller den 1 oktober. Om det område som avtalet ska gälla ingår i ett översiktsplaneområde för skyddszoner eller vall har anlagts på arealen i fråga under det föregående året eller tidigare, kan avtal enligt 40 § börja gälla den 1 maj. Om det är fråga om avtal enligt 41, 49 eller 50 § och det på avtalsområdet har gjorts en sådan icke-produktiv investering som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i axel 2-lagen, kan avtalet börja gälla den 1 maj. Om en ursprungssort sås under hösten på det område som avtalet ska gälla, kan avtal enligt 54 § börja gälla den 1 oktober. Avtalsperioden för övriga avtal börjar den 1 oktober.


21 §
Minskning av arealen för ett område som är föremål för ett avtal

Arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 15, 45, 46 och 54 c § kan minskas med högst 20 procent under avtalsperioden, förutsatt att kontrahenten återbetalar specialstöd som har betalts för den areal som avförts ur avtalet. Arealen i avtal enligt 15 § kan dock minskas bara om de mål som har fastställts för avtalet inte äventyras. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan får arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 45 och 46 § minska, om den areal som utgår ur avtalet införlivas med ett annat avtal enligt 45 eller 46 §. Den areal som omfattas av ett avtal enligt 54 b § får under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Utbetalda specialstöd behöver inte återbetalas.


58 §
Allmänna förutsättningar för betalning av kompensationsbidrag och miljöstöd

Den årliga areal som berättigar till stöd konstateras utgående från uppgifterna i ansökan om arealstöd och, i fråga om lägenheter som närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar, kontrolluppgifterna. Kompensationsbidrag och miljöstöd kan betalas för jordbruksskiften vars areal uppgår till minst 0,05 hektar.Denna förordning träder i kraft den 28 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga 3

Betalning av specialstöd på basis av växter/växtkoder som uppges i ansökan om arealstöd

Specialstöd kan betalas till jordbrukaren, förutsatt att följande växter/växtkoder uppges avtalsspecifikt i ansökan om arealstöd:

Skyddszon (5 år och 10 år)

Skyddszonsvall

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, permanent betesmark

Specialstödsavtal, annan areal

Våtmark (5 år och 10 år)

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, åker

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Specialstödsavtal, annan areal

Specialstödsavtal, skogsmark

Reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Naturens och landskapets mångfald (5 år och 10 år)

Ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd (endast avtalsenliga växter)

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall (endast avtalsenliga växter)

Naturbete och naturäng

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, åker

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, skogsmark

Skyddsremsa

Vårdbiotop (5 år)

Naturbete och naturäng

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, skogsmark

Ekologisk produktion, Ekologisk husdjursproduktion (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Åkerodling på grundvattenområden (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Odling av ursprungssorter (5 år)

Vete, råg, korn och havre, ett- och fleråriga utsädesvallar samt vallar för produktion av rödklöverfrö samt ärt och bondböna

Effektiviserad minskning av näringsbelastningen (5 år)

Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar samt betes- och utsädesvallar

Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall

Rörflen

Kontrollerad utsädesproduktion av fleråriga vallväxter

Placering av flytgödsel i åker (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Trädgårdsland

Flerårig grönträda, träda som anknyter till odling, svartträda och stubbträda antingen vid anläggningen av växtbeståndet eller på hösten i samband med sådden av grödan

Areal som tillfälligt inte odlas och ettårig grönträda i samband med sådden av grödan på hösten

Långvarig vallodling på torvåkrar (10 år)

Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar samt betes- och utsädesvallar

Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall

Rörflen

Kontrollerad utsädesproduktion av fleråriga vallväxter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.