262/2010

Given i Helsingfors den 14 april 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 mars 2007 om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007) 1 §, sådan den lyder i förordning 190/2009, samt

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften i fråga om följande stödsystem och stöd:

1) stödsystemen enligt avdelning III och avsnitt 2, 3 och 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

2) stöd som avses i kapitel V och VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, vilka ingår i det horisontella program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2000―2006 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission, och stöd som avses i artiklarna 37 och 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), vilka ingår i det program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2007―2013 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission,

3) de stöd för växtproduktion som avses i 9 § och de stöd som avses i 10 a och 10 b § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

9 a §
Användning av jordbruksmark för andra ändamål än jordbruk

Före sådd, efter skörd och under vintersäsongen är iståndsättningsåtgärder eller andra motsvarande åtgärder för förbättrande av åkerns kulturtillstånd, kommunaltekniska arbeten, verksamhet i anslutning till turism och rekreation samt annan motsvarande verksamhet tillåtna på jordbruksmark. Under vegetationsperioden, före skörd, får arealer kortvarigt användas för annat än jordbruk, om verksamheten inte skadar skörden. På jordbruksmark som används för andra ändamål än jordbruksverksamhet tillämpas de kompletterande villkoren enligt artiklarna 5 och 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003. Användningen av arealerna för annat än jordbruksverksamhet får inte äventyra jordbruksanvändningen av arealerna under följande vegetationsperiod.


Denna förordning träder i kraft den 21 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.