258/2010

Given i Helsingfors den 15 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 5 b, 10, 13, 32, 33, 37, 52, 53, 55, 56, 58 a och 83 punkten, sådana de lyder, 10 § 4 mom. 5 b punkten i förordning 1270/2006, 10, 33, 52, 53, 56 och 83 punkten i förordning 972/2008, 13 och 55 punkten i förordning 960/2003, 32 och 58 a punkten i förordning 481/2001 och 37 punkten i förordning 349/2005,

ändras 9 § 4 mom., 10 § 3 mom. 3, 4 och 6 punkten, den finska språkdräkten i 10 § 4 mom. 3 punkten, 10 § 4 mom. 5, 8, 9, 9 a, 10 a, 11 a, 21, 36, 43, 48, 66, 68, 76 och 77 punkten, sådana de lyder, 9 § 4 mom. i förordning 1131/2009, 10 § 3 mom. 3 punkten i förordning 243/1992 och 4 punkten i förordning 501/1994, 10 § 3 mom. 6 punkten och 10 § 4 mom. 3, 11 a, 21, 43, 48, 68 och 77 punkten i nämnda förordning 972/2008, 10 § 4 mom. 5, 8, 9 a, 10 a och 36 punkten i nämnda förordning 1270/2006, 9 punkten i förordning 311/1997 samt 66 och 76 punkten i nämnda förordning 481/2001, samt

fogas till 10 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 497/1996, i nämnda förordning 311/1997, i förordningarna 1033/1997 och 731/1998, i nämnda förordningar 481/2001, 960/2003 och 349/2005, i förordning 985/2006, i nämnda förordning 1270/2006, i förordning 505/2007 och i nämnda förordning 972/2008, en ny 29 punkt, i stället för den 29 punkt som upphävts genom nämnda förordning 481/2001, och en ny 58 punkt, i stället för den 58 punkt som upphävts genom nämnda förordning 972/2008, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas trots vad som föreskrivs i 3 mom. av

1) Polisstyrelsen i fråga om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisen och de lokala polisinrättningarna, samt i fråga om tjänstemän vid andra polisenheter om saken gäller två eller flera polisenheter, dock inte i fråga om cheferna för riksomfattande enheter,

2) Institutet för hälsa och välfärd i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus,

3) centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten för dess egen del och i fråga om övriga enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten samt i fråga om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral,

4) Riksåklagarämbetet för dess egen del samt i fråga om åklagarämbetena,

5) Regionförvaltningsverket i Östra Finland i fråga om magistraterna.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är:


3) tjänsterna som överdirektör och avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid de centrala ämbetsverken, med undantag av huvudstaben,

4) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen eller motsvarande avdelning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet vid de i 3 punkten nämnda centrala ämbetsverken,


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, utsökningsverken, de statliga rättshjälpsbyråerna, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, magistraterna, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, statens läroanstalter och Freds- och konfliktforskningsinstitutet,


Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


5) justitieministeriet: biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen, regeringsråd som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter samt konsultativ tjänsteman som sköter personalfrågor vid åklagarväsendet och datadirektör,


8) tingsrätterna: lagman som är chef för ämbetsverket samt förvaltningsdirektör, förvaltningschef och sekreterare,


9) utsökningsverken: ledande häradsfogde vid utsökningsverket i Helsingfors,

9 a) konsumenttvistenämnden: generalsekreterare,

10 a) Brottspåföljdsmyndigheten: överdirektör för centralförvaltningsenheten, förvaltningsdirektör, direktör vid rättsenheten och utvecklingsdirektör, regiondirektör för en brottspåföljdsregion, personalchef och direktör för Helsingfors, Riihimäki, Sukeva och Åbo fängelse samt ledande överläkare vid den riksomfattande hälsovårdsenheten och överläkare vid psykiatriska sjukhuset för fångar,


11 a) Förvaltningens IT-central: resursdirektör och personalchef,


21) Gränsbevakningsväsendet: chef för Gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet och regeringsråd samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för Gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen samt gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för bevakningsflygdivision samt förhandlingschef, överinspektör och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid personalavdelningen,


29) regionförvaltningsverken: direktör för ett ansvarsområde, direktör för enheten som ansvarar för förvaltningstjänster samt chef för enheten för arbetsgivar- och personalpolitik vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland,


36) Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete: biträdande direktör,


43) Nationella audiovisuella arkivet: biträdande direktör och förvaltningschef,


48) Skogsforskningsinstitutet: forskningsdirektör, servicedirektör, förvaltningsdirektör, personalchef, jurist och regiondirektör,


58) närings-, trafik- och miljöcentralerna: direktör för ett ansvarsområde och förvaltningsdirektör,


66) Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer: överdirektör, direktör, chef för enheten personaltjänster och personalplanerare,


68) social- och hälsovårdsministeriet: personalplanerare vid administrativa avdelningen samt chef för den resultatgrupp vid arbetarskyddsavdelningen som svarar för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet och överinspektör som sköter regionförvaltningsverkens personalärenden,


76) Strålsäkerhetscentralen: direktör, forskningsdirektör, biträdande direktör, personalchef och jurist,

77) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: avdelningschef, förvaltningsdirektör och chef för administrativa tjänster,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Helsingfors den 15 april 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.