248/2010

Given i Helsingfors den 15 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 29 december 2009 om ändring av miljöskyddsförordningen (1792/2009) nya 5 och 6 mom. som följer:


På miljötillståndsärenden som blivit anhängiga före den 1 januari 2010 tillämpas 13 §, sådan den lydde den 31 december 2009.

I fråga om tillståndsplikt för permanenta asfaltstationer eller flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område, vilka avses i 1 § 1 mom. 7 punkten underpunkt f, tillämpas till och med den 31 december 2010 vad som föreskrevs om tillståndsplikt i 7 punkten underpunkt e, sådan den lydde den 31 december 2009.


Denna förordning träder i kraft den 16 april 2010. Den ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Helsingfors den 15 april 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Elise Sahivirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.