235/2010

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 8 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 1 § 1 mom. 5 punkten underpunkt a, 1 § 1 mom. 10 punkten underpunkt b, 4 b §, den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. 12 punkten underpunkt 12, 7 § 1 mom. 5 punkten underpunkt a, 7 § 1 mom. 10 punkten underpunkterna c―e och g samt den svenska språkdräkten i 7 § 1 mom. 12 punkten underpunkt a och i 17 § 3 mom.

sådana de lyder, 1 § 1 mom. 5 punkten underpunkt a, 1 § 1 mom. 10 punkten underpunkt b, den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. 12 punkten underpunkt 12, 7 § 1 mom. 5 punkten underpunkt a, 7 § 1 mom. 10 punkten underpunkterna c―e och g samt den svenska språkdräkten i 7 § 1 mom. 12 punkten underpunkt a och i 17 § 3 mom. i förordning 1792/2009 och 4 b § i förordning 825/2003, som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000):


5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen vilkas bränslecisterner har en total volym på minst 10 m3 eller andra upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 sådana kemikalier, dock inte stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter för minutförsäljning som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,


10) tillverkning av livsmedel eller foder:


b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktionskapacitet är minst 400 ton per år,


4 b §
Specialbestämmelser om försvarsmakten

Miljötillstånd behövs inte för försvarsmaktens tillfälliga flygplatser, hamnar, upplag, distributionsplatser för bränsle, skjutbanor eller för annan motsvarande tillfällig verksamhet.

Om miljötillståndsärendet gäller en flygplats som i betydande omfattning används för civil och militär luftfart, ska tillståndsprövningen göras separat för civil verksamhet och för militär verksamhet och tillståndsvillkoren utarbetas separat för försvarsmakten och för den som upprätthåller en trafikflygplats eller en annan flygplats. Om det inte finns förutsättningar på grund av buller enligt 42 § i miljöskyddslagen att bevilja miljötillstånd för en flygplats för militär luftfart, ska man i nödvändig omfattning avvika från förutsättningarna för beviljande av tillståndet, om den särskilda karaktären av militär luftfart så kräver och om användningen av flygplatsen är motiverad med tanke på landets säkerhet. Vid bedömning av de störningar som verksamheten ger upphov till beaktas inte de störningar som orsakas av utförandet av uppgifter enligt 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a och b samt 2 punkten underpunkterna a och b i lagen om försvarsmakten (551/2007).

5 §
Tillståndsärenden som regionförvaltningsverket behandlar

Regionförvaltningsverket avgör miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. i miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


12) trafik:


b) trafikflygplatser,


7 §
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. i miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2―4 punkten i miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:


5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen vilkas bränslecisterner har en total volym på minst 10 m3 eller andra upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 och under 1 000 m3 av sådana kemikalier,


10) tillverkning av livsmedel eller foder:


c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år och under 22 500 ton per år,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 30 000 ton mjölk per år och under 60 000 ton mjölk per år eller glassfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

e) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton per år,


g) bagerier eller kexfabriker vars mjölförbrukning är minst 20 000 ton per år eller sötsaksfabriker,


12) trafik:

a) andra flygplatser än trafikflygplatser,


17 §
Behandling av tillståndsansökan

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska be närings-, trafik- och miljöcentralen om ett utlåtande, om ett miljötillståndsärende gäller förläggning av verksamhet till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. I ett ärende som gäller miljötillstånd för en trafikflygplats ska tillståndsmyndigheten inhämta utlåtande av kommunikationsministeriet. Tillståndsmyndigheten ska dessutom inhämta utlåtande av arbets- och näringsministeriet vid prövning av den i 43 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda möjligheten till kombinerad produktion av elenergi och värme samt av försvarsministeriet vid prövning av tillämpningen av 4 b § 2 mom. på ärenden som gäller miljötillstånd för flygplatser för militär luftfart. Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter för bedömning av olägenheter för hälsan och jord- och skogsbruksministeriet om faran för djursjukdomar eller för smitta från djur till människor.Denna förordning träder i kraft den 13 april 2010. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2010.

Helsingfors den 8 april 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Katariina Haavanlammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.