227/2010

Given i Helsingfors den 30 mars 2010

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändrasi förordningen av den 16 december 2008 om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (872/2008) 4―5 §, 6 § 2 mom. och 21 § 2 mom. som följer:

4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort tas 100 euro ut i expeditionsavgift. Pass kan beviljas som snabbpass, varvid expeditionsavgiften är 120 euro, och expresspass, varvid expeditionsavgiften är 145 euro. Dessutom tas eventuella separata kostnader för förfarandet ut.

För tillfälligt pass tas 145 euro ut i expeditionsavgift. För tillfälligt handskrivet pass som i undantagsfall beviljas en finsk medborgare som nödpass för en resa tas dock 100 euro ut.

För nationell identitetshandling för sjömän, för tillfälligt främlingspass och för laissez-passer-resedokument samt för tillfälligt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa, Emergency Travel Document ETD tas 100 euro ut.

För pass med en giltighetstid på över ett år, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort till frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952 tas 50 euro ut. För en ovan nämnd persons snabbpass och expresspass tas en expeditionsavgift enligt 1 mom. ut.

Avgift tas ut vid ansökan och även för ett avslagsbeslut. Om passet skickas till kunden per post, tas även portokostnader ut.

Avgift tas inte ut för pass som beviljas

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj,

2) medlemmarna av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller medlemmar av deras familjer.

5 §
Visum

Som viseringsavgift tas en avgift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 ut.

För ett blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument som inte erkänns av Finland, tas 10 euro ut. Avgift tas dock inte ut om inte någon viseringsavgift tas ut av personen i fråga.

6 §
Uppehållstillstånd

För överföring av gällande tillstånd till ett nytt resedokument tas 45 euro ut.

21 §
Betalningsvaluta

Om viseringsavgiften tas ut i en annan valuta än euro, används som växelkurs den referenskurs som Europeiska centralbanken har fastställt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009. Som växelkurs för valuta används i andra fall den kontokurs som ministeriet fastställt. Valutabeloppet avrundas till den närmaste enhet som är i allmänt bruk inom den lokala betalningsrörelsen.


Denna förordning träder i kraft den 5 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 2010

Utrikesminister
Alexander Stubb

Förvaltningsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.