173/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rena betor sockerbetor från vilka alla yttre orenheter har avlägsnats,

2) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter,

3) referensperiod det beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

3 §
Fastställande av stöd

Stödet beviljas sockerbetsodlare. Stödet fastställs i enlighet med bilagan utifrån mängden polsocker i och transportsträckan för den skörd för regleringsåret 2009/2010 som odlaren levererat till fabriken. Mängden polsocker beräknas genom att mängden rena betor, uttryckt i ton, multipliceras med betornas sockerhalt som bestämts med den polarimetriska metoden. Transportsträckan är det med mängden transporterade rena betor vägda genomsnittliga transportavståndet från de olika leveransplatserna till fabriken längs kortaste trafikerbara vägrutt.

4 §
Beviljande och betalning av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av transportstöd för sockerbeta och betalar ut stödet. Stödet beviljas som stöd av mindre betydelse. Ett villkor för beviljande av stödet är att summan av de stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 7 500 euro under referensperioden. Summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats den som söker stöd får inte överskrida det maximibelopp som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Transportstöd för sockerbeta får beviljas till högst ovan nämnda maximibelopp.

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kommissionens förordning som avses i 2 § 2 punkten då tillstånd att betala ut stödet har getts.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2010.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Esa Hiiva

Bilaga

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖDET FÖR SOCKERBETA

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton
högst 5 5,38
5,1―10 6,15
10,1―15 6,93
15,1―20 7,75
20,1―25 8,58
25,1―30 9,39
30,1―35 10,22
35,1―40 11,05
40,1―45 11,79
45,1―50 12,47
50,1―60 13,42
60,1―70 14,54
70,1―80 15,53
80,1―90 16,38
90,1―100 17,17
100,1―110 18,00
110,1―120 18,78
120,1―130 19,58
130,1―140 20,37
140,1―150 21,08
150,1―160 21,60
över 160 21,91

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.