143/2010

Given i Helsingfors den 26 februari 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i den avgiftstabell som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning av den 9 december 2009 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1085/2009) 1―7, 10 och 13 § som följer:

1 §
Nationella patentärenden
Ansökningsavgift 450 €
Ansökningsavgift för ansökan som har lämnats in elektroniskt enligt bilaga 2 i patentbestämmelserna 350 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 40 €
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökan gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 40 €
Särskild tilläggsavgift i de fall, då ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. i patentlagen och den omfattar en uppfinning som inte varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning,och varken 36 § eller 37 § i patentlagen är tillämplig 450 €
Avgift enligt 36 § eller 37 § i patentlagen 300 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § 2 mom. i patentlagen 125 €
Återupptagningsavgift första gången 70 €
övriga gånger 140 €
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande i ett exemplar 20 €
i två exemplar 30 €
Översättningsavgift 70 €/sida
Publiceringsavgift 450 €
Publiceringsavgift, då handlingarna för publiceringen har lämnats in elektroniskt enligt bilaga 2 i patentbestämmelserna 350 €
Årsavgifter för patentansökningar och patent: 1―3 året 200 €
4 året 155 €
5 året 170 €
6 året 195 €
7 året 245 €
8 året 290 €
9 året 320 €
10 året 360 €
11 året 425 €
12 året 485 €
13 året 540 €
14 året 600 €
15 året 650 €
16 året 700 €
17 året 750 €
18 året 800 €
19 året 850 €
20 året 900 €
En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. i patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 800 €
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 50 €
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 26 § i patentlagen 200 €
i övriga patentärenden 200 €
Prioritetsintyg 70 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 €+1 €/sida
Registerutdrag 15 €
2 §
Nationella nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 200 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 20 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt 100 €
Återupptagningsavgift 50 €
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 250 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 50 €
Avgift för förnyelse av registrering för två år 200 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 50 €
Avgift för krav om ogiltigförklarande 70 €
Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodell 450 €
Avgift för anteckning i registret över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 50 €
Översättningsavgift 70 €/sida
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Prioritetsintyg 50 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
Granskningsavgift 300 €
Avgift för utlåtande 100 €
Uppskovsavgift 50 €
Avgift för hänvisningspublikation 20 €
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 30 €
3 §
Patent- och nyttighetsmodellärenden enligt konventionen om patentsamarbete (PCT)
Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1.a 1 785 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2.a 1 785 €
Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3 1 785 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3. och 41.1. Om prioritet för en internationell ansökan åberopas från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av Patent- och registerstyrelsen, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket, och om Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen, är beloppet på återbetalningen 300 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 600 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 600 €
Vidarebefordringsavgift 135 €
Översändande av prioritetshandling enligt 47 § i patentförordningen 15 €
Förseningsavgift för översättning enligt PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e. Förseningsavgiften utgör 25 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen. Dröjsmålsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.1.c eller 13ter.2 200 €
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 16bis.2 . Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet, som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften, men högst 50 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen avgifterna som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen. Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 58bis.2 . Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften, men inte högre än handläggningsavgiftens dubbla belopp. Avgift för översändande av avskrifter enligt PCT regel 12bis.1.c PCT-regel 12bis.1.b.i 20 €
PCT regel 12bis.1.b.iv 20 €
Avgift för hänvisningspublikationer enligt PCT-regel 44.3.b, 45bis.7.c eller 71.2.b, dock så att för en uppsättning utgår ingen avgift 20 €
Kopior/sida enligt PCT-regel 94.2 0,60 €
Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) 945 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel 26bis.3 250 €
4 §
Ärenden om europeiskt patent
Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning, för korrigering av en översättning samt för ett begränsat patent enligt 70 h § 1 mom. eller 70 q § 1 mom. i patentlagen 450 €
Publiceringsavgift då översättningen har lämnats in elektroniskt enligt bilaga 2 i patentbestämmelserna 350 €
De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom. skall erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i 1 §. En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § i patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %. Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 50 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
5 §
Tilläggsskyddsärenden
Ansökningsavgift 450 €
Återupptagningsavgift första gången 70 €
övriga gånger 140 €
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 50 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
Årsavgift för varje påbörjat år 900 €
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 26 § i patentlagen 200 €
i övriga ärenden 200 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
6 §
Ärenden om kretsmönster för integrerade kretsar
Registreringsavgift 450 €
Avgift för krav om ogiltigförklaring 215 €
Återupptagningsavgift 70 €
Avgift för anteckning i kretsmönsterregistret, för varje anteckning 50 €
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Diarieintyg 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
7 §
Patentombudsregisterärenden
Registreringsavgift 300 €
Ändring eller annan separat anteckning 50 €
Utdrag ur patentombudsregistret 15 €
10 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar enskild näringsidkares grundanmälan 75 €
öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 180 €
annan näringsidkares grundanmälan 350 €
ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 350 €
anmälan om ändring av öppet bolags och kommanditbolags bolagsavtal 100 €
ändringsanmälan som gäller strykning av bestämmelser om revision och val av revisor i bolagsordningen eller stadgarna för sådana aktiebolag, andelslag och bostadsrättsföreningar som har registrerats före den 1 juli 2007 65 €
ändringsanmälan som gäller kapitalet av aktiebolag, andelslag, sparbank eller förening som idkar ekonomisk verksamhet 200 €
annan ändringsanmälan 65 €
registrering av bifirma 75 €/bifirma
anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av bolagsordningen eller avvikelse från den eller vid ändring av företagsformen 480 €
Fusions- och delningsärenden anmälan om fusions- och delningsplan 210 €/bolag
anmälan om ändring av fusions- eller delningsplan 80 €/bolag
ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusions- eller delningsärenden 400 € + 200 €/ bolag som kallelsen gäller
anmälan om verkställande av fusion eller delning 80 €/bolag
Övriga ansökningsärenden ansökan om nedsättning av placeringsandelskapitalet, det bundna egna kapitalet, reservfonden eller överkursfonden, om verkställighet av överlåtelsen av affärsverksamheten, om avstående från koncessionen, om ändring av sammanslutningsformen eller om vinstutdelning 480 €
ansökan om offentlig stämning på sammanslutningens borgenärer 200 €
övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 200 €
ansökan om tillstånd till undantag som gäller aktiebolags eller bostadsaktiebolags stiftare; medlem i förvaltningsråd eller styrelse av aktiebolag eller andelslag, eller verkställande direktör för eller likvidator i dessa; medlem i styrelse av bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening eller disponent för dessa; företagsledare för europeisk ekonomisk intressegruppering, enskild näringsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller grundare av en utländsk näringsidkares filial .110 € ansökan om förordnande av likvidator 65 €
ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag skall träda i likvidation 65 €
Utdrag, intyg och kopior utdrag ur handelsregistret 13 €
partiellt utdrag ur handelsregistret 6,50 €/uppgiftskategori bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 13 €
översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter (finska, svenska, engelska) 40 €
diarieintyg 7 €
registreringsintyg 7 €
bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 13 €
Mikrofilmer handelsregistrets grundkartotek 3 030 €
kort för upprätthållande av handelsregistret 1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska firmaindex 640 €/år
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida Avgift för sökande av ändring i ärenden som gäller anmälan till handelsregistret 200 €
13 §
Stiftelseregisterärenden
Utdrag, intyg och kopior utdrag ur stiftelseregistret 13 €
partiellt utdrag ur stiftelseregistret 6,50 €/uppgiftskategori
stadgar 13 €
översatt utdrag ur stiftelseregisteruppgifter (finska, svenska, engelska) 40 €
diarieintyg 7 €
registreringsintyg 7 €
bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 13 €
Bestyrkande av riktighet 10 € +1 €/sida
Tillstånds- och samtyckesärenden grundande av stiftelse 1 680 €
upplösning av stiftelse 510 €
fusion av stiftelse 510 €
fastställande av stadgeändring 510 €
tillstånd till undantag (9 § i lagen om stiftelser) 200 €
Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare 100 €
Avgift för sökande av ändring i ärende som gäller tillstånd till grundande av stiftelse, fastställelse av stadgar eller anmälan till stiftelseregistret 200 €

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Om en årsavgift för patentansökan eller patent som förfaller till betalning när denna förordning träder i kraft eller därefter erläggs i förväg innan förordningen trätt i kraft, ska årsavgiften erläggas med belopp som anges i 1 § i denna förordning.

Helsingfors den 26 februari 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringsråd
Minna Tukiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.