134/2010

Given i Helsingfors den 19 februari 2010

Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 a §, sådan den lyder i lag 1267/2006, samt

ändras 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 981/2008, som följer:

8 §
Service för handikappade

Kommunen ska ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, personlig assistans och serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen har dock inte särskild skyldighet att ordna serviceboende eller personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 220/2009
ShUB 47/2009
RSv 217/2009

Helsingfors den 19 februari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.