130/2010

Given i Helsingfors den 25 februari 2010

Statsrådets förordning om ändring av måttenhetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i måttenhetsförordningen av den 30 december 1992 (371/1992) 1 § 5 punkten ja 5 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 13 § 2 mom., av dem 5 § 1 mom. och 13 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 186/2001 som följer:

1 kap.

Grundenheter

1 §
Definitioner

De grundenheter enligt det internationella måttenhetssystemet (SI) som nämns i 3 § 1 mom. i lagen om måttenheter och mätnormalsystem definieras enligt följande:


5) grundenheten för termodynamisk temperatur, kelvin, är 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen för vattnets trippelpunkt,


5 §
Härledda enheter som har specialnamn

För de härledda enheterna får användas specialnamn och specialbeteckningar som följer:

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
plan vinkel radian rad 1 rad = 1 m/m
rymdvinkel steradian sr 1 sr = 1 m2/m2
frekvens hertz Hz 1 Hz = 1 s-1
kraft newton N 1 N = 1 kg • m/s2
tryck, mekanisk spänning pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
energi, arbete joule J 1 J = 1 N • m
effekt watt W 1 W = 1 J/s
elektrisk laddning coulomb C 1 C = 1 A • s
elektrisk spänning volt V 1 V = 1 W/A
kapacitans farad F 1 F = 1 C/V
resistans ohm 1 Ω = 1 V/A
konduktans siemens S 1 S = 1 A/V
magnetiskt flöde weber Wb 1 Wb = 1 V • s
magnetisk flödestäthet tesla T 1 T = 1 Wb/m2
induktans henry H 1 H = 1 Wb/A
celsiustemperatur grad celsius °C 1 °C = 1 K
ljusflöde lumen lm 1 lm = 1 cd • sr
belysning, illuminans lux lx 1 lx = 1 lm/m2
aktivitet becquerel Bq 1 Bq = 1 s-1
absorberad dos gray Gy 1 Gy = 1 J/kg
ekvivalent dos sievert Sv 1 Sv = 1 J/kg
katalytisk aktivitet katal kat 1 kat = 1 mol/s
10 §
Inom specialområden tillåtna enheter

Inom nedan nämnda specialområden får även följande enheter användas:

Storhet och det specialområde inom vilket användning är tillåten Enhet Beteckning Förklaring
längd inom luftfarten och sjöfarten sjömil sjömil 1 sjömil = 1852 m
hastighet inom luftfarten och sjöfarten knop kn 1 kn = 1852 m/h
längd inom luftfarten (höjd) fot ft 1 ft = 0,3048 m
ädelstenars massa metrisk karat karat 1 karat = 0,2 g
trådens linearmassa inom textilindustrin tex tex 1 tex = 10-6 kg/m
area inom jord- och skogsbruk ar a 1 a = 100 m2
hektar ha 1 ha = 10 000 m2
tryck vid mätning av blodtryck och av tryck i andra kroppsvätskor kvicksilvermillimeter mm Hg 1 mm Hg = (101325/760) Pa
optisk brytkraft dioptri 1 dioptri = 1 m-1
den effektiva tvärytan i kärntekniken barn b 1 b = 10-28 m2
ädelmetallens massa troy uns oz tr 1 oz tr = 31,10 g
13 §
Undantag

Jämsides med en enhet som avses i denna förordning är det tillåtet att ange en mängd i andra måttenheter. Dessa andra måttenheter uttrycks i högst lika stora tal.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/3/EG (32009L114), EUT nr L 114, 7.5.2009, s. 10

Helsingfors den 25 februari 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.