98/2010

Givet i Helsingfors den 10 februari 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord och skogsbruksministeriets förording av den 24 april 2002 om bekämpning av flyghavre (326/2002) 2 §, 5 § 1 mom., 6 § 2 mom. och 8 § 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) flyghavreregister ett register som landbygdsnäringsmyndigheten (landbygdsnäringsmyndigheten) i varje kommun för över de basskiften eller andra områden, där det har förekommit flyghavre,

2) syn myndighetsgranskning av ett basskifte eller annat område, i vilken graden av flyghavreförekomst konstateras,

3) bekämpningsplan en plan som landbygdsnäringsmyndigheten eller av särskilda skäl närings-, trafik- och miljöcentralen utarbetar för ett basskifte eller annat område för att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning,

4) bekämpningsanvisning en skriftlig anvisning för bekämpning av flyghavre som landbygdsnäringsmyndigheten meddelar innehavare av ett basskifte eller annat område,

5) basskifte ett odlingsområde, där ett dike, en väg eller ett annat område som inte odlas, klart särskiljer det från övrig odling, och

6) annat område ett område som inte har införts i åkerskiftesregistret eller ett område som inte används till odling.

5 §
Syn

Landbygdsnäringsmyndigheten ska förrättä syn under samma växtperiod som den har fått en anmälan om flyghavreförekomst. Synen ska dock förrättas vid en sådan tidpunkt att flyghavren står i vippor. Innehavaren av ett basskifte eller annat område ska meddelas om att syn förrättas. Livsmedelssäkerhetsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller en auktoriserad inspektör kan förrätta synen till hjälp för landbygdsnäringsmyndigheten.


6 §
Bekämpningsplan

Landbygdsnäringsmyndigheten ska utan dröjsmål överföra utarbetandet av bekämpningsplanen till närings-, trafik- och miljöcentralen, om landbygdsnäringsmyndigheten inte trots ärendets brådskande natur hinner utarbeta en bekämpningsplan eller i övrigt är förhindrad att utarbeta en bekämpningsplan. Överföringen av bekämpningsplanen ska ske skriftligen och de handlingar som behövs för utarbetandet av bekämpningsplanen ska samtidigt överföras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

8 §
Flyghavrekontroll

Livsmedelssäkerhetsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller en auktoriserad inspektör kan utföra flyghavrekontrollen till hjälp för landbygdsnäringsmyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2010.

Helsingfors den 10 februari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Specialsakkunnig
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.