70/2010

Given i Helsingfors den 29 januari 2010

Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 7 § 2 mom. och 8 § 1 mom. 9 punkten, sådana de lyder i lag 618/2007, som följer:

7 §
Uppgifter som registreras

Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det behövs registreras

1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1 eller 2 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller av förfrågan som gjorts på grund av ansökan eller av i nämnda moment avsett hörande och som gäller ansökt tillstånd eller ärende och grunderna för ansökan, ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens och resans längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter om arbetsgivare och arbete, huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyldighet och uppgifter om betalningsarrangemang i fråga om skatter samt uppgifter enligt 73 § 1 mom. i utlänningslagen som ska fogas till uppehållstillstånd för arbetstagare,

2) uppgifter om behandlingen av ärenden som avses i 5 § 1 och 2 mom., om utredningar som gäller dem, om utlåtanden, avgörandet av ärendet och motiveringen till beslutet, om att ärendet förfallit samt om ändringssökande,

3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll samt mottagare enligt 5 § 3 mom.

8 §
Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för den i lag enligt följande:


9) av Skatteförvaltningen uppgifter som gäller skattskyldigas inkomster och förmögenhet samt andra beskattningsuppgifter för utredning av förutsättningarna för förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap samt av försörjningsförutsättningarna vid beviljande av uppehållstillstånd samt uppgifter för prövning av uppehållstillstånd för utlänningar när det gäller den arbetsgivares, som utlänningen uppger, arbetsgivarprestationer och hur de deklarerats samt uppgifter om betalningsarrangemang i fråga om skatter,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

RP 95/2009
FvUB 15/2009
RSv 172/2009

Helsingfors den 29 januari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.