62/2010

Given i Helsingfors den 25 januari 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras 6 § 1 mom. i arbets- och näringsministeriets förordning av den 9 december 2009 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1085/2009) samt 14 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen, som följer:

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och förblir i kraft till den 31 december 2012.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 25 januari 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringsråd
Minna Tukiainen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter
14 §
Föreningsregisterärenden
Utdrag, intyg och kopior utdrag ur registret 13 €
bestyrkt kopia av stadgarna, samfundsordningen, lokala stadgar eller grupperings stadgar 13 €
diarieintyg 7 €
kopia av bokslutshandlingar för en bokslutsperiod 13 €
annan bestyrkt kopia av en förenings, ett religionssamfunds, ett lokalsamfunds, en församlings eller en europeisk grupperings för territoriellt samarbete handling 13 € + 1 €/sida
Förhandsgranskningsärenden förhandsgranskning av en förenings stadgar eller stadgeändring, 1―5 paragrafer 120 €
förhandsgranskning av en förenings stadgar eller stadgeändring, 6 eller flera paragrafer 400 €
Avgifter för behandling av anmälningar som lämnats in på papper
Föreningar, religionssamfund, Centralhandelskammare och handelskammare grundanmälan eller anmälan om bildande (icke förhandsgranskad) 100 €
grundanmälan eller anmälan om bildande (förhandsgranskad) 30 €
anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning (icke förhandsgranskad) 100 €
anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning (förhandsgranskad) 30 €
anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller en församling 100 €
anmälan om ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar 100 €
anmälan om byte av styrelseordförande eller namntecknare 20 €
sammansättning av Centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § handelskammarlagen) 20 €
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete grundanmälan 275 €
anmälan om ändring av grupperings stadga 200 €
anmälan om ändring av grupperings avtal 200 €
anmälan om ändring av medlemmar eller namntecknare 40 €
Tillstånd till undantag (35 § i föreningslagen) 70 €
Avgift för sökande av ändring 200 €
Avgifter för behandling av anmälningar som lämnats in elektroniskt
Föreningar grundanmälan (icke förhandsgranskad) 75 €
grundanmälan (förhandsgranskad) 20 €
anmälan om ändring av stadgar (icke förhandsgranskad) 75 €
anmälan om ändring av stadgar (förhandsgranskad) 20 €
anmälan om byte av styrelseordförande eller namntecknare 15 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.