58/2010

Given i Helsingfors den 22 januari 2010

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga ämnen

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 21 augusti 2008 om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga ämnen (541/2008) 3 § 4 mom., 7 § och 8 § 4 och 5 mom. som följer:

3 §
Externa räddningsplaner

Bestämmelser om räddningsverkets skyldighet att göra upp den externa räddningsplanen i samråd med verksamhetsutövaren finns i 9 § 2 mom. i räddningslagen. När planen görs upp ska vid behov den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunens miljövårdsmyndighet höras. Den externa räddningsplanen ska samordnas med den interna räddningsplanen så att de bildar en enhetlig och fungerande helhet. Säkerhetsteknikcentralen lämnar säkerhetsrapporten och resultaten av granskningen av den till räddningsverket för uppgörande av den externa räddningsplanen.


7 §
Tillsyn

Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde att sådana externa räddningsplaner som krävs enligt denna förordning har gjorts upp med tanke på storolyckor vid produktionsanläggningar som avses i denna förordning. Säkerhetsteknikcentralen meddelar regionförvaltningsverket årligen före utgången av mars de produktionsanläggningar inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde om vilka säkerhetsrapport krävs. Av uppgifterna ska framgå kommunen där produktionsanläggningen är belägen och adressuppgifter samt på vilka grunder produktionsanläggningen betecknas som en anläggning som ska utarbeta en säkerhetsrapport.

Räddningsverket ska lämna de uppgjorda externa räddningsplanerna till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ska bedöma de externa räddningsplanerna och vid behov sända dem till räddningsverket för komplettering. Regionförvaltningsverket ska årligen lämna en utredning om de externa räddningsplanerna till inrikesministeriet före utgången av oktober.

8 §
Övningar

Regionförvaltningsverket ska samordna, övervaka och följa förberedelserna och genomförandet av övningar med tanke på storolyckor samt vid behov delta i dem.

Regionförvaltningsverket ska i god tid anmäla övningarna samt lämna utredning om genomförda övningar till inrikesministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 22 januari 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Reddningsöverinspektör
Ilpo Helismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.