52/2010

Given i Helsingfors den 21 jarnuari 2010

Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 12 § 5 mom., 17 § 1 mom. och 33 § 2 mom.,

av dem 12 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 1243/1997 och 33 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 556/2008, samt

fogas till 11 a § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 1243/1997, en ny 1 a-punkt som följer:

11 a §
Bilagor till ansökan om körkortstillstånd samt ansökan om tillverkning av körkort av klass A eller A1

Sökanden skall till ansökan om körkortstillstånd foga


1 a) i stället för ett läkarintyg som avses i 1 punkten ett högst sex månader gammalt utlåtande som en läkare som är förtrogen med geriatri har givit om sökandens körförmåga, om körkortstillstånd söks för att erhålla körrätt enligt 72 § 4 mom. i vägtrafiklagen för framförande av fordon av klass C1E, CE, D1, D1E, D eller DE utan begränsningar när det gäller framförande av en fordonskombination utan last eller framförande av en buss utan passagerare,


12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Om körkortstillstånd för fortsatt körrätt för den i 72 § 4 mom. i vägtrafiklagen nämnda tiden söks inom två år eller, om ansökan gäller körrätt för lastbil eller buss, inom ett år från att körrätten upphörde, kan körkortet med avvikelse från 1 mom. utlämnas under förutsättning att sökanden visar en tillförlitlig redogörelse för bibehållen körskicklighet eller ett av den som håller förarexamen utfärdat intyg över godkänt körprov.

17 §
Ändring av körrätten

Om en innehavare av körrätt inte längre uppfyller förutsättningarna för att erhålla det körkortstillstånd som motsvarar körrättsklassen eller uppfyller det ålderskrav som motsvarar körrättsklassen, kan hans eller hennes körrätt i stället för att körförbud meddelas ändras helt och hållet eller för en bestämd tid, högst för två år, så att den motsvarar körrätten för den fordonsklass för vilken innehavaren uppfyller förutsättningarna för att bli beviljad körkortstillstånd och få körkort. Körrätten kan återställas när innehavaren kan visa att han eller hon på nytt uppfyller förutsättningarna för erhållande av körrätt. Om körrätten har ändrats för en bestämd tid, ska innehavaren inom utsatt tid visa att han eller hon uppfyller kraven.


33 §
Körkort utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Den rätt som nämns i 1 mom. saknas dock, om körkortsinnehavaren har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i momentet eller om körkortet, enligt en anteckning på kortet, utan ny förarexamen har bytts ut på basis av ett körkort som har utfärdats i en stat som avses i 34 § 3 mom. och körkortet inte medför rätt att framföra fordon i Finland. Den som är under 21 år och har körkort för fordon av klass D1 eller D har körrätt i Finland, endast om han eller hon uppfyller kraven enligt 10 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 2 mom. I fråga om rätten för en körkortsinnehavare som är varaktigt bosatt i Finland och har fyllt 70 år att framföra fordon av klass D eller D1 och fordonskombinationer av klass CE, C1E, DE eller D1E tillämpas 72 § 4 mom. i vägtrafiklagen.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 21 januari 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.