31/2010

Given i Helsingfors den 21 januari 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritidsfarkosters flaggor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 18 mars 1983 om fritidsfarkosters flaggor (292/1983) 1 §, 3 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § som följer:

1 §

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja i föreningsregistret inskriven båtförening rätt att föra i 4 § 2 mom. lagen om Finlands flagga (380/78) avsedd specialflagga som stadfästs av Trafiksäkerhetsverket.

3 §

Ansökan om att föra specialflagga och om stadfästelse därav skall åtföljas av två färglagda ritningar, den ena av särmärket och den andra av flaggan med särmärket, samt utlåtanden av sådana förbund inom området som Trafiksäkerhetsverket bestämt. Trafiksäkerhetsverket kan förordna att i ansökningen även skall lämnas andra uppgifter.

Om förslag till särmärke skall riksarkivet utlåtande begäras.

5 §

Missbrukar båtförening särskild förmån eller rättighet som beviljats den, kan Trafiksäkerhetsverket efter att ha hört föreningen fråntaga den rätten att föra stadfäst flagga.


6 §

Efterlevnaden av denna förordning övervakas av Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov meddela närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2010.

Helsingfors den 21 januari 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.