15/2010

Given i Helsingfors den 15 januari 2010

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 70 § 1 mom., 72 § 2―4 mom. och 75 § 2 mom. 5 punkten,

sådana de lyder, 70 § 1 mom. samt 72 § 2 och 3 mom. i lag 1242/1997, 72 § 4 mom. i lag 676/1990 och 75 § 2 mom. 5 punkten i lag 275/2007, och

fogas till lagen en ny 78 a § som följer:

70 §
Körkortstillstånd

Polisen beviljar tillstånd för erhållande av körkort (körkortstillstånd), om sökanden har den synförmåga som krävs för att framföra ett motordrivet fordon av den klass som körkortet gäller, inte har några lyten, sjukdomar eller funktionsnedsättningar som riskerar hans eller hennes förmåga att säkert framföra ett sådant fordon och heller inte på grund av fortgående missbruk av alkohol eller annat rusmedel ska anses vara farlig som förare i trafiken. Närmare bestämmelser om hälsokraven för körkortstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.


72 §
Körrättens giltighetstid

Körrätt som gäller bil erhålls dock till en början endast för två år, om den som får rätten inte i minst sex månader har haft annan i Finland erhållen körrätt för bil än den som avses i detta moment eller en körrätt som har börjat medan den körrätt som avses i detta moment är i kraft eller under lika lång tid har haft körkort som utfärdats i utlandet och som medfört rätt att köra bil i Finland. Annan körrätt för bil erhålls för den tid som återstår av den tvååriga körrätten. Om den som har körrätt för två år har meddelats eller kunde ha meddelats körförbud under dessa två år, erhåller han eller hon även följande körrätt för bil endast för två år, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Med avvikelse från 1 mom. gäller körrätten en bestämd tid, högst fem år, om den som har beviljats körkortstillstånd har fyllt 65 år. Om den som erhåller tillstånd redan har en körrätt, erhålls den nya körrätten för den tid som återstår av den tidigare körrätten, dock för högst fem år. Om en person som har fyllt 68 år ansöker om körkortstillstånd för körrätt för lastbil eller buss, erhålls körrätt emellertid för högst två år. Om personen redan har körrätt för lastbil eller buss, erhålls den nya körrätten för den tid som återstår av den tidigare körrätten, dock för högst två år.

Körrätt som erhålls efter att den körrätt som avses i 1 eller 3 mom. har upphört gäller den tid som polisen bestämmer, högst fem år i sänder eller, om personen har körrätt för lastbil eller buss, högst två år i sänder. Den i det här momentet avsedda körrätt som gäller i högst två år för lastbilsdragna fordonskombinationer av klass E berättigar innehavaren att framföra en sådan fordonskombination endast utan last och den körrätt som gäller fordon av klass D eller D1 berättigar innehavaren att framföra buss endast utan passagerare. Körrätten kan dock beviljas utan begränsningar med avseende på last och passagerare, om sökanden till sin ansökan fogar ett förordande utlåtande om sin körförmåga av en läkare som är bevandrad i geriatri. Ett villkor som gäller begränsad körrätt ska fogas till körrätten.


75 §
Grunder för körförbud

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 5 mom. eller 80 §, meddelas körförbud om han eller hon


5) minst fyra gånger inom två år eller tre gånger inom ett år vid förande av ett motordrivet fordon har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag eller enligt 23 kap. 1 eller 11 § i strafflagen, eller till sådan fordonsförseelse som avses i 96 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002), eller till sådant brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare som avses i 24 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till sådan detektorförseelse som avses i 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998), eller om han eller hon


78 a §
Ändring av körrättsklass

Körrättsklassen kan ändras, om den som har körrätt inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd eller det ålderskrav som motsvarar körrätten. Närmare bestämmelser om ändring av körrättsklass utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

Om rätten att framföra lastbilsdragna fordonskombinationer av klass E eller buss har upphört högst ett år före denna lags ikraftträdande på grund av att den som har körrätt har fyllt 70 år, återställs körrätten på ansökan utan krav på ny förarexamen, om det inte annars finns något hinder för återställande av körrätten. På återställande av körrätt tillämpas bestämmelserna om förlängning av körrätt i denna lag. Körrätt erhålls för högst två år och berättigar innehavaren att framföra lastbilsdragna fordonskombinationer av klass E endast utan last och buss av klass D eller D1 utan passagerare. Körrätten kan dock beviljas utan begränsningar med avseende på last och passagerare, om sökanden till sin ansökan fogar ett förordande utlåtande om sin körförmåga av en läkare som är bevandrad i geriatri. Ett villkor som gäller begränsad körrätt ska fogas till körrätten. Körkortstillstånd ska sökas inom ett år efter det att körrätten upphörde, dock senast två månader från denna lags ikraftträdande och ett läkarutlåtande ska bifogas ansökan.

RP 247/2009
KoUB 30/2009
RSu 242/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; (32006L0126) EGT nr L 403, 30.12.2006, s. 18

Helsingfors den 15 januari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.