10/2010

Given i Helsingfors den 15 januari 2010

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 5 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten, rubriken för 54 § och 54 § 1 mom., mellanrubriken före 59 §, 67 § 1 mom. och 71 § 4 mom. samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 6 a-punkt och till lagen en ny 61 a § som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 och 6 kap. tillsyn över utländska EES-tillsynsobjekts i Finland etablerade filialers verksamhet, över utländska EES-tilläggspensionsanstalters och utländska clearingorganisationers verksamhet i Finland samt över sådana utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer som utan att etablera filial tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamhet i Finland.


6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


2) hemstat den EES-stat som har auktoriserat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med hemstat avses också den EES-stat som har auktoriserat ett företag som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringstjänster i Finland utan att etablera någon filial eller där en utländsk clearingorganisation har sitt bolagsrättsliga säte,


6 a) utländsk clearingorganisationen en sådan utländsk clearingorganisation som avses i 1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen,


54 §
Tillsyn över utländska tillsynsobjekt eller utländska clearingorganisationer från stater utanför EES och samarbete med andra än EES-staters tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med de tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra än EES-stater i följande fall:

1) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har etablerat eller planerar att etablera filial eller representation i Finland,

2) ett tillsynsobjekt har etablerat eller planerar att etablera filial i en sådan stat,

3) värdepapper som har emitterats av finländska företag är föremål för handel som motsvarar offentlig eller multilateral handel i en sådan stat,

4) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel i Finland,

5) då en utländsk clearingorganisation eller annan organisation som står under dess tillsyn bedriver verksamhet som har betydelse för den finländska finansmarknadens funktion eller stabilitet eller för investerarskyddet.


Tillsyn över utländska EES-filialer, andra utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer samt samarbete med hemstatens tillsynsmyndighet
61 a §
Tillsyn över utländska clearingorganisationer

På inspektion av utländska clearingorganisationers filialer i Finland, på Finansinspektionens rätt att få information av utländska clearingorganisationer och på Finansinspektionens rätt att förena rätten att få information och inspektera med vite tillämpas 60 § 1―4 mom. På Finansinspektionens tillsynsbefogenheter när det gäller utländska clearingorganisationers filialer i Finland och på anmälningsskyldigheten för filialernas revisorer tillämpas 31, 33 och 34 §. På utländska clearingorganisationer tillämpas dessutom bestämmelserna i 26 och 27 § om framställningar hos tillståndsmyndigheten om att ett verksamhetstillstånd ska återkallas eller verksamheten begränsas.

Om Finansinspektionen konstaterar att en utländsk clearingorganisation handlar i strid med lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, villkoren i tillstånd som beviljats av finansministeriet eller reglerna för verksamheten i Finland, kan Finansinspektionen efter att ha underrättat den utländska tillsynsmyndigheten och finansministeriet om saken ge den utländska clearingorganisationen en offentlig anmärkning enligt 40 § eller en offentlig varning enligt 41 §, om inte finansministeriet vidtar strängare åtgärder i ärendet.

Finansinspektionen kan bestämma att en utländsk clearingorganisation regelbundet ska tillställa Finansinspektionen den information som är nödvändig för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt 3 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten. Finansinspektionen kan dessutom bestämma att annan information enligt 18 § 2 mom. regelbundet ska tillställas Finansinspektionen, om detta behövs för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt avtal som avses i 67 §.

67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan med hemstatens tillsynsmyndighet avtala att Finansinspektionen utför sådana uppdrag i anslutning till inspektion av utländska EES-tillsynsobjekt eller utländska clearingorganisationer som hör till hemstatens tillsynsmyndighets ansvar. Finansinspektionen kan också avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra inspektionsrelaterade uppdrag som avser ett tillsynsobjekt som ligger på Finansinspektionens ansvar.


71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande åtaganden eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt och utländska EES-filialer eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten och filialerna skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut information om tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer till marknadsplatsoperatörer som ordnar offentlig handel, till marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel, till clearingorganisationer och till utländska clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen, till optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och till värdepapperscentralen som nämns i lagen om värdeandelssystemet samt information om andra finansmarknadsaktörer och andra personer till marknadsplatsoperatörer som ordnar offentlig handel, om informationen är nödvändig för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

RP 187/2009
EkUB 28/2009
RSv 241/2009

Helsingfors den 15 januari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.