9/2010

Given i Helsingfors den 15 januari 2010

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 21 och 26 §, 3 a kap. 7 §, 4 a kap. 1 § 1 mom., 3 § 3―5 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom., 8 § 2―6 mom., 8 kap. 2 a § och 10 kap. 3 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 2 mom., 4 a kap. 1 § 1 mom., 8 § 3 och 4 mom. och 8 kap. 2 a § i lag 321/1998, 3 kap. 21 och 26 §, 3 a kap. 7 §, 4 a kap. 8 § 2, 5 och 6 mom. i lag 923/2007, 4 a kap. 3 § 3―5 mom. i lag 970/1999, 4 a kap. 4 § 1, 2 och 4 mom. i lag 1517/2001 och 10 kap. 3 § 1 mom. i lag 392/2008, samt

fogas till 4 a kap. en ny 8 a § och en ny mellanrubrik före den, en ny 13 § och en ny mellanrubrik före den, nya 14―17 § samt en ny 18 § och en ny mellanrubrik före den som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §

I denna lag avses med

1) clearingverksamhet bestämmande eller avveckling på parters vägnar av förpliktelser som har uppkommit genom avslut vid offentlig eller multilateral värdepappershandel; med clearingverksamhet avses även bestämmande eller avveckling av förpliktelser vilka har uppkommit genom avslut eller överlåtelser utan samband med offentlig eller multilateral handel och avser värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet eller är föremål för offentlig eller multilateral handel,

2) clearingorganisation ett finländskt aktiebolag som yrkesmässigt och regelbundet bedriver clearingverksamhet för sådana företags räkning, vilka har beviljats rätt att överlämna värdepappersavslut eller andra transaktioner till clearing hos en clearingorganisation (clearingmedlemmar),

3) utländsk clearingorganisation en utländsk organisation som motsvarar en sådan clearingorganisation som avses i 2 punkten och som anlitas av en fondbörs eller av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel.


3 kap.

Offentlig handel

21 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En fondbörs ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid offentlig handel.

Om en fondbörs för clearingen och avvecklingen av värdepapperstransaktioner anlitar en utländsk clearingorganisation, ska fondbörsen, clearingorganisationen och den utländska clearingorganisationen ordna sitt samarbete så att den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En fondbörs ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner.

26 §
Börsförmedlares och andra börsaktörers rätt att välja clearingorganisation

Börsförmedlare och andra börsaktörer på fondbörsen har rätt att anlita också andra clearingorganisationer än sådana finländska eller utländska clearingorganisationer som fondbörsen anlitar för fullgörande av skyldigheter som följer av värdepapperstransaktioner inom den offentliga handeln, om fondbörsen med de nämnda clearingorganisationerna ordnar sitt samarbete så att den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Börsförmedlare och andra börsaktörer som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta fondbörsen i fråga, Finlands Bank och Finansinspektionen om saken. I anmälan ska redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar den offentliga handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

Finansinspektionen kan förbjuda börsförmedlare och andra börsaktörer att anlita andra clearingorganisationer enligt 1 mom., om anlitandet av organisationen sannolikt skulle äventyra den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

3 a kap.

Multilateral handel

7 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid multilateral handel.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en utländsk clearingorganisation för clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner, ska marknadsplatsoperatören, clearingorganisationen samt den utländska clearingorganisationen ordna sitt samarbete så att den multilaterala handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner.

4 a kap.

Clearingverksamhet

1 §

Clearingorganisationsverksamhet får inte bedrivas utan koncession som beviljats av finansministeriet.


3 §

Finansministeriet kan för viss tid begränsa en clearingorganisations koncessionsenliga verksamhet om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i organisationens verksamhet eller om det är uppenbart att organisationens verksamhet äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen.

Finansministeriet kan på framställning av Finansinspektionen bestämma att en clearingorganisation ska avbryta sin clearingverksamhet för viss tid eller tills vidare, om det förekommer sådana störningar i clearingverksamheten att en fortsatt verksamhet kan skada investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen eller äventyra stabiliteten på finansmarknaden. Finansministeriet har rätt att utfärda föreskrifter om hur clearingverksamheten ska ordnas under avbrott i clearingorganisationens verksamhet.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut som avses i 1―4 mom. höra clearingorganisationen och före beslut som avses i 1―3 mom. begära Finlands Banks och Finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

4 §

En clearingorganisation ska ha regler med föreskrifter som kompletterar vad som i denna lag bestäms om en clearingorganisations verksamhet. Reglerna och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på ansökan. En förutsättning för fastställelse är att reglerna uppfyller kraven på en pålitlig clearingorganisations verksamhet och att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna och föreskrifterna om clearingorganisationens verksamhet och god sed iakttas har ombesörjts på behörigt sätt. Ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut ska dock alltid fattas inom sex månader efter att ansökan mottagits. Innan reglerna eller ändringar av dem fastställs, ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om organisationens verksamhet omfattar clearing av värdepapper som har överförts till värdeandelssystemet, ska utlåtande vid behov begäras också av värdepapperscentralen och av fondbörsen i fråga eller av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel för att säkerställa att reglerna överensstämmer och för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.

Reglerna kan fastställas om de beträffande skyddet av investerarna och clearingmedlemmarna och med tanke på finansmarknadens stabilitet innehåller tillräckliga föreskrifter om

1) vilka typer av värdepappersavslut eller andra överlåtelser som clearingorganisationens verksamhet ska omfatta,

2) hur och när clearingverksamheten ordnas,

3) hur och på vilka grunder clearingmedlemskap beviljas och återkallas,

4) hur förpliktelser till följd av värdepappersavslut eller andra överlåtelser ska definieras vid clearingverksamheten,

5) hur förpliktelserna ska fastställas som bindande för handelsparterna och clearingmedlemmarna,

6) hur clearingorganisationen ansvarar för att förpliktelserna fullgörs,

7) hur snabbt och på vilket sätt förpliktelserna ska fullgöras,

8) hur clearingorganisationens likviditet ska tryggas,

9) hur de i 7 § angivna säkerheterna för clearingverksamheten ska ställas,

10) hur förlustrisken i clearingverksamheten ska täckas,

11) hur clearingverksamheten ska ordnas vid störningar eller i det fall att en clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av clearingverksamheten,

12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för clearingverksamheten,

13) hur beslutsfattandet om kompletterande regler är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören,

14) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på clearingorganisationen fullgörs,

15) vilka särskilda krav som ställs på en organisation som verkar som ombud för en clearingmedlem,

16) vilka närmare krav som ställs på en organisation som i samband med värdepapperstransaktioner bestämmer förpliktelser som avvecklas av clearingorganisationen,

17) hur clearingorganisationen i egenskap av central motpart eller dess clearingmedlem i clearingverksamheten prioriterar mellan transaktionerna, om en del av de förpliktelser som uppkommit genom transaktionerna inte blir avvecklade inom den i reglerna angivna tidtabellen.


För att stärka förtroendet för en clearingorganisations verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i de regler som ministeriet fastställt ska ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om ett viktigt allmänt intresse förutsätter att det ordnas clearingverksamhet och om en clearingorganisations regler eller en ändring av dem inte har fastställts på grund av att ansökan har avslagits eller av någon annan orsak, kan finansministeriet bestämma hur clearingverksamheten ska ordnas.

8 §

Clearingorganisationen ska dessutom bevilja sådana utländska värdepappersförmedlare clearingmedlemskap som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som saknar fast driftställe i Finland samt som uppfyller de krav som 1 mom. 2―5 punkten ställer. En utländsk clearingorganisation ska beviljas clearingmedlemskap, om den har beviljats tillstånd av finansministeriet och den uppfyller kraven i 1 mom. 2―5 punkten. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2―5 punkten och som har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer ska på en organisation som har fast driftställe i Finland och som inte verkar enbart för egen räkning tillämpas 5 kap. 6 och 7 §. Bestämmelserna i 5 kap. 5 och 5 a § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 1―3 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 15 § tillämpas på organisationen i fråga samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan. På en utländsk clearingorganisation med fast driftställe i Finland tillämpas bestämmelserna ovan om tillämpning av 5 kap. på organisationer som kan beviljas clearingmedlemskap på villkor som finansministeriet bestämmer.

Clearingmedlemskapet ska återkallas om medlemmen inte längre uppfyller de krav som anges i denna paragraf eller om Finansinspektionen för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av något annat synnerligen vägande skäl så beslutar.

Clearingorganisationen ska underrätta Finansinspektionen om beslut som berör en clearingmedlems ställning. Företag som ansöker om clearingmedlemskap samt företag vars medlemskap återkallats har rätt att hänskjuta clearingorganisationens beslut enligt 1, 2 och 3 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet har fattats. Finansinspektionen ska underrätta clearingorganisationen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen.

Vad som i 4 kap. 14 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar ska tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12, 16 och 17 § föreskrivs om värdepappersförmedlares verksamhet och Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar.

I finansministeriets beslut enligt 2 mom. ska i tillämpliga delar beaktas vad som i 17 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om utredning som ska ges i samband med en ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag. Finansministeriet ska be Finlands Bank och Finansinspektionen om utlåtande innan det fattar beslut enligt 2 mom. i denna paragraf.

Skyldighet att ansöka om clearingmedlemskap
8 a §

En clearingorganisation, utländsk clearingorganisation eller en annan utländsk organisation som i samband med värdepapperstransaktioner bestämmer förpliktelser som regelbundet avvecklas av en clearingorganisation och vars verksamhet kan vara betydande med tanke på finansmarknadens stabilitet, ska ansöka om clearingmedlemskap hos den sistnämnda organisationen.

Bestämmelser om utländska clearingorganisationers tillstånd
13 §

Utländska clearingorganisationer som har sitt bolagsrättsliga säte i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får med tillstånd som finansministeriet beviljat på ansökan bedriva filialbaserad clearingorganisationsverksamhet i Finland eller sådan verksamhet utan filialetablering.

14 §

En utländsk clearingorganisation enligt 13 § ska till finansministeriet lämna en ansökan med

1) tillräcklig information om organisationen,

2) sökandens adress- och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om driftställe,

4) uppgifter om vem som företräder sökandens filial och ansvarar för dess verksamhet,

5) en beskrivning av den planerade clearingorganisationsverksamheten,

6) uppgifter om hur sökandens riskhantering och likviditet är ordnad,

7) uppgifter om vilken behörig myndighet som svarar för tillsynen över sökanden (utländsk tillsynsmyndighet).

Finansministeriet ska begära utlåtande om ansökan av den utländska tillsynsmyndigheten. Den utländska tillsynsmyndigheten ska enligt begäran framförallt bedöma tillförlitligheten av sökandens förvaltning, ledning och största aktieägare, organisationens riskhantering och finansiella verksamhetsförutsättningar, organiseringen och tryggandet av verksamheten samt tillräckligheten hos det skydd som verksamhetens regler ger investerarna och clearingmedlemmarna. Enligt begäran ska den utländska tillsynsmyndigheten ge sådan information om de nämnda omständigheterna som är relevant för beviljandet av tillstånd eller för tillsynen över den utländska clearingorganisationen. Dessutom ska den utländska tillsynsmyndigheten ombes att uppge hur utländska myndigheters rätt att få information är tryggad i den stat där den utländska clearingorganisationen har sitt säte och huruvida principen om ömsesidigt erkännande av clearingorganisationer iakttas i den nämnda staten.

15 §

Finansministeriet beviljar en utländsk clearingorganisation enligt 13 § tillstånd, om

1) finansministeriet har fått ett utlåtande enligt 14 § 2 mom. av den utländska tillsynsmyndigheten,

2) de krav som ställs på den utländska clearingorganisationens verksamhet i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte väsentligen motsvarar vad som i detta kapitel föreskrivs om clearingorganisationers verksamhet,

3) den utländska clearingorganisationen har ansökt om clearingmedlemskap i en clearingorganisation,

4) verksamheten inte äventyrar investerarnas eller clearingmedlemmarnas intressen, den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Innan tillstånd beviljas ska den utländska tillsynsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen underteckna ett sådant tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansministeriet ska avgöra tillståndsansökan inom sex månader efter att ha mottagit den eller, om ansökan är bristfällig, efter att sökanden har inkommit med de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Ansökan ska emellertid alltid avgöras inom 12 månader efter mottagandet.

Finansministeriet kan efter att ha hört sökanden vid beviljandet förena tillståndet med sådana begränsningar av och villkor för den utländska clearingorganisationens verksamhet som är behövliga med tanke på den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan det avgör ärendet begära utlåtande om ansökan av Finlands Bank och Finansinspektionen.

16 §

En utländsk clearingorganisation som har sitt bolagsrättsliga säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att bedriva clearingorganisationsverksamhet i Finland, ska etablera filial i Finland och ansöka om tillstånd av finansministeriet, om inte något annat följer av 17 §. På ansökan ska 1 a § tillämpas.

17 §

Finansministeriet kan bevilja en utländsk clearingorganisation enligt 16 § tillstånd att etablera filial i Finland, om

1) de krav som ställs på den utländska clearingorganisationens verksamhet i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte väsentligen motsvarar vad som i detta kapitel föreskrivs om clearingorganisationers verksamhet,

2) den lagstiftning som tillämpas på den utländska clearingorganisationen i den stat där den har sitt bolagsrättsliga säte motsvarar internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet,

3) den utländska clearingorganisationens finansiella och övriga verksamhetsbetingelser, organiseringen och tryggandet av verksamheten samt förvaltning uppfyller de krav som ställs på en tillförlitlig verksamhet,

4) den utländska clearingorganisationen har ansökt om clearingmedlemskap i en clearingorganisation,

5) organisationens clearingverksamhet i Finland inte äventyrar investerarnas och clearingmedlemmarnas intressen och inte heller den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden,

6) den stat där clearingorganisationen har sitt bolagsrättsliga säte har en tillräckligt effektiv tillsyn över clearingorganisationen,

7) utländska myndigheters rätt att få information är tryggad i den stat där clearingorganisationen har sitt bolagsrättsliga säte,

8) den utländska tillsynsmyndigheten har lämnat ett utlåtande enligt 14 § 2 mom.

Innan tillstånd beviljas ska den utländska tillsynsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen underteckna ett sådant tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansministeriet kan av särskilda skäl bevilja en utländsk clearingorganisation som avses i 16 § tillstånd att utan filialetablering bedriva clearingorganisationsverksamhet i Finland, om villkoren enligt 1 och 2 mom. uppfylls.

Finansministeriet kan efter att ha hört sökanden vid beviljandet förena tillståndet med sådana begränsningar av och villkor för den utländska clearingorganisationens verksamhet som är behövliga med tanke på den offentliga handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan det avgör ärendet begära utlåtande om ansökan av Finlands Bank och Finansinspektionen.

Återkallande av en utländsk clearingorganisations tillstånd samt begränsning och förbjudande av clearingverksamhet
18 §

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om tillsyn över utländska clearingorganisationer.

I fråga om återkallande av en utländsk clearingorganisations tillstånd och begränsning av dess verksamhet gäller bestämmelserna i 3 § om återkallande av koncession samt begränsning och avbrytande av clearingverksamhet. Finansministeriet kan förbjuda en utländsk clearingorganisation att bedriva verksamhet i Finland. Förutom det vad som föreskrivs i 3 § 5 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut ge den utländska tillsynsmyndigheten en möjlighet att höras, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

8 kap.

Straffstadganden

2 a §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver clearingorganisationsverksamhet i strid med 4 a kap. 1 § eller utländsk clearingorganisationsverksamhet i strid med 4 a kap. 13 eller 16 § ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av clearingorganisationsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Ändring i beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 3 § 1 mom., 14 § 2 mom. eller 4 a kap. 2 §, 4 § 1 mom., 15 eller 17 § om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs eller ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation, fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem eller beviljande av tillstånd för en utländsk clearingorganisation inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i övrigt i förvaltningsprocesslagen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

En utländsk clearingorganisation som bedriver clearingorganisationsverksamhet när denna lag träder i kraft ska inom sex månader efter ikraftträdandet till finansministeriet lämna en ansökan och tillräcklig utredning om hur de i lagen angivna förutsättningarna uppfylls och till en finländsk clearingorganisation lämna in en ansökan om clearingmedlemskap eller upphöra med verksamheten. Finansministeriet beviljar på basis av ansökan och utredningen en utländsk clearingorganisation tillstånd enligt denna lag, om förutsättningarna uppfylls. Innan finansministeriet beviljar tillståndet ska det begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen.

En sådan clearingorganisation eller annan utländsk organisation som avses i 4 a kap. 8 a § i denna lag ska till en clearingorganisation lämna in en ansökan om clearingmedlemskap inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft.

En clearingorganisation ska inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft till finansministeriet lämna in en ansökan om komplettering av clearingorganisationens regler så att de överensstämmer med denna lag.

Innan lagen träder i kraft kan ansökningar behandlas och andra sådana åtgärder vidtas som verkställigheten av lagen förutsätter.

RP 187/2009
EkUB 28/2009
RSv 241/2009

Helsingfors den 15 januari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.