1/2010

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) tillstånd för ordnande av ett sådant försök som gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i vilket avvikelse görs från utbildningsstyrelsens föreskrifter, 567 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för ämneslärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet, 204 euro i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare som meddelar specialundervisning, 204 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare i gemensamma studier i yrkesutbildningen, 204 euro i avgift,

5) beslut av utbildningsstyrelsen om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 204 euro i avgift,

6) beslut av utbildningsstyrelsen om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har tillräckliga studier, 204 euro i avgift,

7) anteckning i registret som utbildningsstyrelsen för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 38 euro i avgift,

8) beslut enligt 8 § 2 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986), 204 euro i avgift, och beslut där det konstateras att de kompletterande högskolestudier som fordrats i ett tidigare beslut har genomförts, 35 euro i avgift,

9) beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt 13 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), 204 euro i avgift, och beslut där det konstateras att de kompensationsåtgärder som fordrats i ett tidigare beslut har fullgjorts, 35 euro i avgift,

10) beslut om motsvarighet i fråga om sjöfartsutbildning som har slutförts vid en utländsk läroanstalt, 204 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 66 euro i avgift per examensgång,

12) intyg över examen eller delar av den enligt 11 punkten, 20 euro i avgift,

13) deltagande i en sådan språkexamen som avses i 1 § 1 mom. 1—3 punkten i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 100 euro i deltagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 50 euro i deltagaravgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 100 euro i avgift,

15) bedömning enligt 17 § i medborgarskapslagen (359/2003), utförd av den som utfärdar intyg över språkexamen, av nivån på språkkunskaper som visats genom annan skolutbildning eller på något annat sätt, 100 euro i avgift,

16) deltagande i examen för auktoriserade translatorer enligt 7 § i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), 250 euro i avgift,

17) intyg över auktorisation, som utfärdas

a) i ett sådant fall som avses i 3 § 1 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 50 euro i intygsavgift,

b) i ett sådant fall som avses i 3 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 75 euro i intygsavgift,

c) i ett sådant fall som avses i 2 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 140 euro i intygsavgift, samt

18) behandling av ett rättelseyrkande enligt 21 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 65 euro i behandlingsavgift, som dock återbetalas om yrkandet sörkastas.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag i ärenden som avses i 1 mom.

2 §

De prestationer som utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) informationstjänst som grundar sig på utbildningsstyrelsens register och databaser samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,

6) annonser i utbildningsstyrelsens publikationer,

7) elektroniska dataprodukter och audivisuella produkter,

8) användning av utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material, samt

11) annan beställd service.

De prestationer som avses i 1 mom. 3, 5 och 7 punkterna är dock avgiftsfria när de ansluter sig till information och rådgivning om utbildning och stöd för detta.

Priset på de prestationer som avses i 1 mom. 9 punkten kan även bestämmas enligt självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlåtelse av nyttjanderätten i fråga om de prestationer som nämns i 1 mom. och av andra rättigheter.

3 §

Utbildningsstyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till den 31 december 2010.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Äldre regeringssekreterare
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.