Ursprungliga författningar: 2009

1700/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
1699/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
1698/2009
Kommunindelningslag
1697/2009
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1696/2009
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1695/2009
Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1694/2009
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
1693/2009
Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
1692/2009
Lag om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
1691/2009
Lag om upphävande av lagen om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
1690/2009
Lag om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1689/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om registrering av fartygspersonal
1688/2009
Lag om ändring av sjölagen
1687/2009
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1686/2009
Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
1685/2009
Finansministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1684/2009
Lag om ändring av 11 § i lagen om försvarsmakten
1683/2009
Lag om ändring av 1 och 69 § i räddningslagen
1682/2009
Lag om ändring av 3 och 21 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
1681/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
1680/2009
Lag om ändring av strafflagen
1679/2009
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1678/2009
Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen
1677/2009
Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis
1676/2009
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1675/2009
Lag om ändring av 2 och 13 § i havsskyddslagen
1674/2009
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1673/2009
Lag om bekämpning av oljeskador
1672/2009
Miljöskyddslag för sjöfarten
1671/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
1670/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1669/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1668/2009
Kommunikationsministeriets förordning om tillförlitligt bevis vid vissa godstransporter på väg inom Finland
1667/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
1666/2009
Lag om ändring av järnvägslagen
1665/2009
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1664/2009
Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
1663/2009
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1662/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i kapitel 1.3 i koden
1661/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjöräddning
1660/2009
Lag om ändring av sjöräddningslagen
1659/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning till internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat
1658/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen
1657/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
1656/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturfonderna
1655/2009
Lag om ändring av 22 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1654/2009
Lag om ändring av lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna
1653/2009
Lag om ändring av strukturfondslagen
1652/2009
Lag om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1651/2009
Lag om utveckling av regionerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.