Ursprungliga författningar: 2009

50/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske och omlastning av vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2009
49/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut
48/2009
Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
47/2009
Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare
46/2009
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
45/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009
44/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009
43/2009
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009
42/2009
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009
41/2009
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
40/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
39/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
38/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
37/2009
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
36/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
35/2009
Statsrådets förordning om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
34/2009
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
33/2009
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
32/2009
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
31/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2009
30/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
29/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut 85/1999 om åtgärder mot spridning av skadegöraren Anoplophora glabripennis från Kina (utom Hongkong)
28/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler
27/2009
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Fredrik Pacius
26/2009
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
25/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av enzootisk bovin leukos
24/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
23/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
22/2009
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2009
21/2009
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd
20/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
19/2009
Lag om myndigheters sigill och stämplar
18/2009
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
17/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
16/2009
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 25 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
15/2009
Finansministeriets förordning om kommunala pensioner
14/2009
Justitieministeriets förordning om medlarens arvode och kostnadsersättning i ett ärende som gäller verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
13/2009
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen
12/2009
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
11/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
10/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
9/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för Pegasemekanismen
8/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ädelmetallarbeten
7/2009
Lag om ändring av 60 § i fordonslagen
6/2009
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
5/2009
Lag om ändring av bilskattelagen
4/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa förfaranden vid interventionsköp av spannmål
3/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
2/2009
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
1/2009
Statsrådets förordning om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.