Ursprungliga författningar: 2009

100/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
99/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon
98/2009
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2009
97/2009
Statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2009 för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur
96/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
95/2009
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
94/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
93/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 24 a § i strålskyddsförordningen
92/2009
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
91/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
90/2009
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2008
89/2009
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2009
88/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel
87/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
86/2009
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2009
85/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
84/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om likabehandling
83/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
82/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
81/2009
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
80/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordning om Skogsforskningsinstitutet
79/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
78/2009
Inrikesministeriets beslut om stater och territorier som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
77/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
76/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
75/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2009
74/2009
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
73/2009
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
72/2009
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
71/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
70/2009
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
69/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning
68/2009
Statsrådets förordning om stöd för uppgörande av affärsplaner
67/2009
Statsrådets förordning om avgifter för depositionsbanker och hypoteksbanker för temporär statsborgen
66/2009
Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
65/2009
Statsrådets förordning om elmarknaden
64/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
63/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
62/2009
Statsrådets förordning om ändring av 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
61/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 60 § i fordonslagen
60/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av mervärdesskattelagen
59/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av bilskattelagen
58/2009
Statsrådets förordning om kontakter enligt rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater
57/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 69 § i kärnenergilagen
56/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
55/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
54/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
53/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
52/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
51/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.