Ursprungliga författningar: 2009

150/2009
Lag om upphävande av 18 § i lagen om ansvar i spårtrafik
149/2009
Lag om ändring av 23 § i lagen om miljöskadeförsäkring
148/2009
Lag om upphävande av 12 § i produktansvarslagen
147/2009
Lag om upphävande av 14 § i patientskadelagen
146/2009
Lag om ändring av 11 § i trafikförsäkringslagen
145/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel
144/2009
Lag om upphävande av 7 kap. 4 § i skadeståndslagen
143/2009
Lag om ändring av 5 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
142/2009
Lag om ändring av 74 § i lagen om försäkringsavtal
141/2009
Lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om bostadsköp
140/2009
Lag om ändring av 12 kap. 1 d § i konsumentskyddslagen
139/2009
Lag om ändring av 18 § i förköpslagen
138/2009
Lag om upphävande av 16 § i lagen om vissa samäganderättsförhållanden
137/2009
Lag om ändring av 13 § i rättshjälpslagen
136/2009
Lag om upphävande av lagen om laga domstol och rättegång i vissa fall
135/2009
Lag om ändring av rättegångsbalken
134/2009
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Borgå lantdag
133/2009
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
132/2009
Lag om ändring av 25 a och 25 b § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
131/2009
Lag om ändring av 60 § i kemikalielagen
130/2009
Lag om ändring av 71 och 72 § i livsmedelslagen
129/2009
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
128/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
127/2009
Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag
126/2009
Lag om ändring av 2 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
125/2009
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
124/2009
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
123/2009
Statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism de internationella förpliktelser som avses i nämnda lag
122/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
121/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
120/2009
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller underhållsstöd
119/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt
118/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 22–24 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
117/2009
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Frankrike om ställningen för den finländska personalen som tjänstgör vid operationshögkvarteret för Europeiska unionens krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken och om hur krav på skadeersättning ska lösas
116/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
115/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmaktens körkort
114/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25―32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
113/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming och vassbuk samt om ikraftträdandet av begränsningarna av omlastning på Östersjöns centralbassäng
112/2009
Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2009
111/2009
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2009/2010
110/2009
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid Europaparlamentsvalet 2009
109/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan
108/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om förbud mot djurförsök för kosmetiska produkter
107/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
106/2009
Lag om ändring av 87 § i jaktlagen
105/2009
Viltskadelag
104/2009
Miljöministeriets arbetsordning
103/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
102/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
101/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.