Ursprungliga författningar: 2009

200/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
199/2009
Statsrådets förordning om undantag vid uttagande av självriskandelen som avses i 5 kapitlet 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen
198/2009
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 100 procent
197/2009
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 42 procent
196/2009
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
195/2009
Lag om ändring av 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen
194/2009
Lag om temporär ändring av 97 § i folkpensionslagen
193/2009
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
192/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
191/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i kapitel V i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
190/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser
189/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren
188/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd
187/2009
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
186/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
185/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
184/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
183/2009
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2008 års skördeskador
182/2009
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2008
181/2009
Statsrådets förordning om ändring av 19 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
180/2009
Statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar
179/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
178/2009
Lag om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
177/2009
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
176/2009
Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen
175/2009
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
174/2009
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
173/2009
Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
172/2009
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
171/2009
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
170/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om antalet lantmäteribyråer, byråernas verksamhetsområden och förvaltningsorter
169/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
168/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009
167/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013
166/2009
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009
165/2009
Tilläggsbudgeten för 2009
164/2009
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i förordningen om studiestöd
163/2009
Lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
162/2009
Lag om upphävande av 23 § 2 mom. och 45 § i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
161/2009
Lag om ändring av konkurslagen
160/2009
Lag om ändring av 28 och 40 § i lagen om faderskap
159/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen om underhåll för barn
158/2009
Lag om ändring av 70 § i lagen om förmyndarverksamhet
157/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
156/2009
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
155/2009
Lag om ändring av 13 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
154/2009
Lag om ändring av 29 och 34 § i adoptionslagen
153/2009
Lag om ändring av 24 § i namnlagen
152/2009
Lag om ändring av 74 § i lagen om utländska försäkringsbolag
151/2009
Lag om upphävande av 11 § i lagen om ersättning för miljöskador

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.