Ursprungliga författningar: 2009

300/2009
Lag om ändring av vallagen
299/2009
Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
298/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
297/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 11 § i statsrådets förordning om Museiverket
296/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller utsäde av lin
295/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
294/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
293/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Norrmark kommun till Björneborg stad
292/2009
Statsrådets beslut om upplösande av Liljendal kommun, Lovisa stad, Pernå kommun och Strömfors kommun och bildande av en ny Lovisa stad samt överföring av somliga områden från Strömfors kommun till Pyttis kommun
291/2009
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
290/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 9 § 1 mom. 6 punkten i hovrättsförordningen
289/2009
Lag om ändring av 17 och 20 § i tingsrättslagen
288/2009
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
287/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin
286/2009
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
285/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
284/2009
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen
283/2009
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
282/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Himanka kommun till Kalajoki stad
281/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
280/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening
279/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
278/2009
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
277/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar
276/2009
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
275/2009
Lag om ändring av 22 § i inkomstskattelagen
274/2009
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
273/2009
Lag om kandidaters valfinansiering
272/2009
Lag om ändring av 136 § i lagen om statens pensioner
271/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om pension för riksdagsmän
270/2009
Lag om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet
269/2009
Miljöministeriets förordning om ändring av 15 § i miljöministeriets arbetsordning
268/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2009
267/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
266/2009
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
265/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
264/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
263/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
262/2009
Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
261/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller rödklöver
260/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin
259/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last
258/2009
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
257/2009
Kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven
256/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
255/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
254/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
253/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
252/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
251/2009
Statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.