Ursprungliga författningar: 2009

350/2009
Statsrådets förordning om Konsumentverkets uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen
349/2009
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om varningspåskrifter på magnetleksaker
348/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § i statsrådets förordning om statskontoret
347/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
346/2009
Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar
345/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
344/2009
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
343/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
342/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
341/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltningen
340/2009
Statsrådets förordning om rådet för livslångt lärande
339/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2008
338/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
337/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
336/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för förbättring av gårdsbrukenheters bostadsförhållanden
335/2009
Lag om upphävande av 10 och 11 § i lagen om nykterhetsarbete
334/2009
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
333/2009
Lag om anslag för hälsofrämjande
332/2009
Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
331/2009
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
330/2009
Statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande
329/2009
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen
328/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada,Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
327/2009
Lag om ändring av 15 och 20 § i medborgarskapslagen
326/2009
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
325/2009
Lag om ändring av 3 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
324/2009
Lag om ändring av 3 a § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
323/2009
Lag om ändring av utlänningslagen
322/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket
321/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
320/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
319/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
318/2009
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009
317/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
316/2009
Skatteförvaltningens arbetsordning
315/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring och temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
314/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
313/2009
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
312/2009
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
311/2009
Lag om ändring av läkemedelslagen
310/2009
Lag om ändring av 25 § i lagen om militär krishantering
309/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
308/2009
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
307/2009
Lag om ändring av 55 och 94 § i civiltjänstlagen
306/2009
Lag om ändring av 97 och 107 § i värnpliktslagen
305/2009
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
304/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under 2008
303/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
302/2009
Statsrådets förordning om stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden
301/2009
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.