Ursprungliga författningar: 2009

400/2009
Statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000―2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999
399/2009
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2009
398/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
397/2009
Lag om ändring av lagen om domännamn
396/2009
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
395/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
394/2009
Statsrådets förordning om medling i arbetstvister
393/2009
Statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
392/2009
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
391/2009
Lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap
390/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Karislojo kommun till Lojo stad
389/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om smittsamma sjukdomar
388/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om transport av farliga ämnen
387/2009
Lag om ändring av gentekniklagen
386/2009
Lag om ändring av 21 kap. i vattenlagen
385/2009
Lag om ändring av miljöskyddslagen
384/2009
Lag om ändring av naturvårdslagen
383/2009
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
382/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om statsgaranti för konstutställningar
381/2009
Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram
380/2009
Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga
379/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 2 och 3 § i folkhälsoförordningen
378/2009
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
377/2009
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
376/2009
Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning
375/2009
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
374/2009
Lag om ändring av 13 § i lagen om avbrytande av havandeskap
373/2009
Lag om ändring av 22 kap. i strafflagen
372/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
371/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om service och stöd på grund av handikapp
370/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för sektorsforskning
369/2009
Lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
368/2009
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden
367/2009
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
366/2009
Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen
365/2009
Lag om ändring av 4 kap. 19 § i utsökningsbalken
364/2009
Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen
363/2009
Lag om ändring av rättegångsbalken
362/2009
Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
361/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2009/2010
360/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
359/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
358/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
357/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
356/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
355/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
354/2009
Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister
353/2009
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
352/2009
Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning
351/2009
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.